Nakne løsmasser

NA-TG01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter nakne løsmasser som ikke preges av aktive forstyrrelsesprosesser og fortsatt ikke har nådd endepunktet for primær suksesjon mot vegetasjonsdekt fastmark.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TG01 omfatter alle stadier i langsom primær suksesjon på nakent mineralsubstrat (løsmasser) på fastmark og som ikke preges av aktive forstyrrelsesprosesser. Disse løsmassene er resultatet av avsluttete eller svært langsomme geomorfologiske prosesser (for eksempel frostforvitring) eller spesifikke historiske forstyrrelsesbegivenheter, det vil si hendelser som blottlegger nakent mineralsubstrat og som ikke forventes at vil finne sted igjen innen overskuelig framtid. Fordi mange ulike prosesser kan gi opphav til nakne løsmasser med ulike egenskaper, omfatter hovedtypen stor variasjon i miljøforhold og artssammensetning.
Nakne løsmasser koloniseres langsomt og den primære suksesjonen mot vegetasjondekt, dynamisk stabil fastmark kan ta tusener av år. Mange steder i Norge, og ikke minst på Svalbard, finnes løsmasser som smeltet fram da isen trakk seg tilbake for mange tusen år siden der jordsmonnsdannelsesprosessen fortsatt ikke har kommet i gang og karplanter mangler. I gunstigere klima, det vil si varmere bioklimatiske soner og oseaniske bioklimatiske seksjoner, og under gunstige lokale forhold, det vil si finkornete løsmasser med god fuktighetstilgang og høyt kalkinnhold, kan den primære suksesjonen gå mye raskere. Når koloniseringen av substratet først har kommet i gang, kan suksesjonen være fullført i løpet av få hundreår.
Tidlige suksesjonsstadier i primær suksesjon karakteriseres av stor grad av tilfeldigheter i artssammensetningen. Antallet arter som potensielt kan kolonisere et substrat med høyt finmaterialinnhold er høyt, men bare et lite mindretall av disse artene opptrer faktisk som kolonisatorer på et gitt sted. Med økende tid siden blottlegging øker tilgangen på spredningsenheter, vekstbetingelsene blir bedre og artsmangfoldet øker.

NA-TG01 Nakne løsmasser omfatter all fastmarksnatur som kan karakteriseres som "Ny mark eller bunn, først og fremst preget av historisk forstyrrelse", og inkluderer også løsmasser som er resultatet av svært langsom forvitring på stedet ("blokkmark" og "polarørken"). Hovedtypen omfatter at fastmark i prosess- og prosedyrekategorien G for inndeling av natursystemer. Natursystemer i denne gruppa holdes sammen av mangel på velutviklet jordsmonn og en "umoden" artssammensetning, det vil si en artssammensetning med færre arter enn suksesjonens endepunkt (ettersuksesjonsstadiet).

Omfanget (arealdekningen) av NA-TG01 Nakne løsmasser øker mot kaldere bioklimatiske soner og er størst i den høyalpine og den nordarktiske sonen der kolonosering av nakent substrat går saktest. Omfanget øker også mot mer kontinentale bioklimatiske seksjoner der langvarige tørkeperioder begrenser biomasseproduksjonen. De ulike kategoriene av løsmassetyper (basisklasser for LM-LT Løsmassetype) har ulike utbredelsestyngdepunkt, som bestemmes av den geografiske variasjonen i intensiteten av de geomorfologiske prosessene som gir opphav til nakne løsmasser. For eksempel er LM-LT_D resente breavsetninger begrenset til områder som var nediset under den lille istiden som kulminerte omkring 1750, mens LM-LT_C løsmasser formet av strandprosesser med få unntak er knyttet til kystnære områder.

NA-TG01 Nakne løsmasser deles inn i hele 51 grunntyper på grunnlag av variasjon langs fem LKM hvorav hele fire er vLKM for hovedtypen: LM-LT Løsmassetype med 7 hovedtypetilpassete basisklasser representerer nakne løsmasser med ulike opphav, som gir grunnlag for ulike primære suksesjonsveger avhengig av lokale økologiske forhold. LM-DK Dominerende kornstørrelse er en nøkkelvariabel med hensyn til primærsuksesjonsforløp. De åtte basisklassene for LM-DK Dominerende kornstørrelse blir kombinert til hovedtypetilpassete klasser på ulike måter for hver av løsmassetypene. Flest hovedtypetilpassete klasser langs LM-DK, tre, finner vi for LM-LT_D resente breavsetninger og for LM-LT_F massetransportert materiale. For fem av løsmassetypene finnes observasjoner eller dokumentasjon som gir grunnlag for å definere et økologisk differensiert mellomstadium i primærsuksesjonen mot et ettersuksesjonsstadium. Til dette benyttes variabelen AD-ØD Økologisk differensiering med fem basisklasser som er relevante for fastmarkssystemer. For hver kombinasjon av LM-LT og LM-DK kan inntil fem basisklasser være relevante. Innenfor LM-LT_A stedegent forvitringsmateriale (forvitringsgrus- og blokkmark, inkludert "polarørken") skilles mellom inntil tre trinn for LM-KA Kalkinnhold. Grunntypen NA-TG01-50 Synkehull i permafrost representerer en spesiell arktisk naturtype som er betinget av LM-PF Permafrost, hovedtypens femte LKM.
Variasjonen innenfor hovedtypen er grundigere beskrevet i "Utfyllende opplysninger".

NA-TE02 Aktiv skredmark og NA-TG01 Nakne løsmasser Grensa mellom NA-TE02 Aktiv skredmark og "historisk skredmark", som i NiN 3 utgjør en egen løsmassetype, LM-LT_F massetransportert materiale og plasseres i hovedtypen NA-LG01 Nakne løsmasser, trekkes slik at områder med tydelige spor etter massive skred med stor romlig utstrekning skal plasseres i NA-LG01 dersom det er svært liten sannsynlighet for nye skred på stedet i løpet av en 100(–200)-årsperiode. Da fungerer skredområdet som et avgrenset økosystem preget av historisk disruptiv forstyrrelse og gjennomgår en langsom primær suksesjon.
NA-TE05 Oppfrysingsmark og NA-TG01 Nakne løsmasser Grensa mellom de to hovedtypene må trekkes etter vurdering av intensiteten av oppfrysingsprosesser, slik de kommer til uttrykk i mer eller mindre tydelige mønstre i fordelingen av materiale med ulike kornstørrelser. Tilordning til NA-TE05 forutsetter LM-OF_b klart oppfrysingspreget, det vil si "mark med klar frostsortering av substratet og tydelig mønster i artenes fordeling som er relatert til graden av sortering av mineraljordmaterialet". LM-OF_a litt oppfrysingspreget, dvs. "mark med antydning til frostsortering av substratet og observerbart ujevn fordeling av arter, relatert til graden av sortering av mineraljordmaterialet" skal tilordnes NA-TE05. Det finnes ingen målbare kriterier som kan legges til grunn for avgrensning av de to hovedtypene.

Kartleggingsenheter under Nakne løsmasser

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK