Fjellhei-, leside- eller grasmarkspreget moreneblokkmark

TG01-16

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KALKINNHOLD

  • a
   Svært kalkfattig
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j
 • LM PERMAFROST

  • 0
   Uten permafrost
  • A
   Permafrost med tynt aktivt lag
 • LM LØSMASSETYPE

  • 0
  • A
  • B
   Gamle breavsetninger
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
   Grus
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H
 • AD ØKOLOGISK DIFFERENSIERING

  • 0
  • A
  • B
   Økologisk differensiert mark med fjellhei-, leside- eller grasmarkspreg
  • C
  • D
  • E

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Fjellhei-, leside- eller grasmarkspreget moreneblokkmark inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK