Glasiale landformer

FL-H

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer i løsmasser og fjell, dannet av breprosesser både under istiden og ved dagens breer.

Denne gruppen omfatter 30 landformtyper som ble dannet eller dannes av prosesser knyttet til breer. Slike prosesser kan knyttes til isens bevegelse eller avsmelting. Landformene kan være avsetningsformer som inneholder materiale som har blitt transportert av isen, eller løsmasser som avsettes i kanten av breen eller under breen. Det kan også være landformer dannet av breens erosjon i fast fjell eller i løsmasser under isen. Breenes store erosjonskraft gir seg utslag i et stort mangfold av erosjonsformer knyttet til breer, men også i karakteristiske avsetningsformer. De resulterende landformenhetene har meget stor variasjon i romlig skala. Prosesser knyttet til massebevegelse, ras, bølgeaktivitet og rennende vann kan ofte ha påvirket de glasiale landformene etter at de ble dannet, slik at de kan ha mistet noe av sitt særpreg. Kunnskap om forholdene under breen, om isbevegelsesretning i ulike faser av istiden, samt om forholdene under isavsmeltingen og hvilke prosesser som har virket etterpå, er viktig for å kunne gjenkjenne glasiale landformer og forstå deres forekomst i landskapet.

Hele Norge har vært dekket av is gjennom ulike istidsperioder i kvartærtida og glasiale landformer forekommer i alle deler av landet.

Det kan skilles mellom glasiale landformer som er dannet ved erosjon, enten i fjelloverflaten eller i løsmasser, og glasiale landformer som er dannet ved avsetning. Erosjonformene er: FL-H01 Botn, FL-H05 Egg, FL-H08 Flåg, FL-H09 Fjord, FL-H12 Hengende dal, FL-H13 Isfjellgrop, FL-H15 Isfjellpløyespor, FL-H16 Isskuringsstripe, FL-H17 Jettegryte, FL-H22 P-form, FL-H25 Rundsva, FL-H27 Tind og FL-H29 U-dal. Avsetningsformene er: FL-H02 de Geer-morene, FL-H03 Dødisgrop, FL-H06 Flyttblokk, FL-H11 Grunningsonekile, FL-H14 Iskjernemorene, FL-H20 Morenehaug, FL-H23 Randmorene, FL-H26 Sprekkefyllerygg, FL-H28 Traumunningsvifte og FL-H30 Veikimorene. Glasiale landformer som kan dannes ved både erosjon og avsetning er: FL-H04 Drumlin, FL-H07 Flute, FL-H10 Glasitektonisk grop/haug, FL-H18 Knaus og hale, FL-H19 Megaskala glasial lineasjon, FL-H21 Murtoo og FL-H24 Rogenmorene.    

Enkelte glasiale avsetningsformer kan ligne FL-A Breelvlandformer, for eksempel kan formen til en randmorene gjøre at den ligner på en FL-A02 esker. Løsmassenes sortering og rundingsgrad er viktige egenskaper for å skille mellom de to landformgruppene. FL-H Glasiale landformer kan også forveksles med FL-L Skredlandformer fordi materialinnholdet for begge hovedtypegrupper ofte er preget av dårlig sorterte løsmasser og relativt skarpkantet materiale. I tillegg kan enkelte skredlandformer ha en lignende form som glasiale landformer, for eksempel kan fjellskredurer ligne morenerygger.

Mekanismene bak dannelsen av glasiale landformer er godt beskrevet i litteraturen, men både alder og hvilke roller ulike breprosesser har for dannelsen for de enkelte formene kan fremdeles være omdiskutert. Dette henger sammen med forståelsen av prosesser under breen og nedsmeltingen av innlandsisen, noe som fremdeles er et omdiskutert tema i norsk geologi.  

I NiN2 var denne landformgruppen delt i to grupper. 3AB Avsetningsformer knyttet til breer og 3EB Erosjonsformer knyttet til breer.

Glasiale landformer varierer mye både i størrelse og typer. Et hovedskille går mellom erosjonslandformer og avsetningsformer. Erosjonsformene er dannet av breenes graving og skuring i fjellgrunnen og varierer fra store landformer som fjorder og tinder, ned til små landformer som skuringsstriper. Avsetningsformene består ofte av usortert morenemateriale og det kan skilles mellom landformer som ble dannet ved kanten av breen, foran breen, og under breen.

Andersen B G (2000). Istider i Norge: landskap formet av istidenes breer. Universitetsforlaget. Fredin O, Bergstrøm B, Eilertsen R, Hansen L, Longva O, Nesje A og Sveian H (2013). Glacial landforms and Quaternary landscape development in Norway. Quaternary Geology of Norway, edited by: Olsen L, Fredin O og Olesen O, Geological Survey of Norway Special Publication, Geological Survey of Norway, Trondheim, 5-25. Nesje A (2012) Brelære: bre, landskap, klimaendringer og datering. Høyskoleforlaget. Sollid JL og Sørbel L (1994). Distribution of Glacial Landforms in Southern Norway in Relation to the Thermal Regime of the Last Continental Ice Sheet. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 76: 25-35. https://doi.org/10.1080/04353676.1994.11880403