Landformer i fast fjell og løsmasser

Landformer i fast fjell og løsmasser er en samlekategori for landformer som er resultatet av et stort mangfold av landformdannende prosesser (vind, jordas indre prosesser, bølger, is og så videre). Hver landformgruppe inkluderer alle landformenheter som i hovedsak er betinget av en gitt prosess og som regnes for å være veldefinerte og observerbare. Det kan være stor variasjon innenfor de ulike landformenhetene.

Det er vanlig å skille mellom to fundamentalt ulike prosesser som former landoverflata vår; indre og ytre krefter.

 

Indre krefter dekker alle prosesser i jordas indre slik som kontinentaldrift, inkludert fjellkjededannelse og dannelse av midthavsrygger, jordskjelv med forkastninger og sprekkedannelser i berggrunnen, landhevning og vulkanisme.

 

Så snart nytt fjell dannes, enten det er snakk om fjellkjededannelse eller, i mindre skala – vulkanske utbrudd, starter ytre prosesser å virke på fjellgrunnen. Den utsettes for varme og frost, og temperaturvekslinger fører til at fjellet sprekker opp og smuldrer. Fjellet angripes også kjemisk i større eller mindre grad avhengig av berggrunnens egenskaper. Vann som er surt, løser for eksempel opp kalkstein og danner grotter og mange andre former for karstlandformer. Resultatene av denne type ytre påvirkning kalles for forvitring.

 

Fjellet utsettes i tillegg for fysiske påkjenninger som gradvis fører til endringer av landoverflata. Elver og breer graver seg ned i underlaget, vinden blåser og sliper steinoverflater, bølger slår mot stranda og graver og former kystlinja på nytt. Dette kalles erosjon. Men elver, breer, vind og bølger vil ikke bare grave, de tar også tak i alt løst materiale og transporterer det nedover i terrenget mot lavereliggende land. Derfor er gravitasjonen den grunnleggende kraften som driver nedbrytingen av fast fjell.

 

Hierarkiet i Landformer i fast fjell og løsmasser

 

Typesystemet for Landformer i fast fjell og løsmasser er et pragmatisk system. Med dette mener vi at typesystemet i mindre grad enn for de andre typesystemene er basert på like klare prinsipper. Hver landformgruppe inkluderer alle landformenheter som i hovedsak er betinget av en gitt prosess og som regnes for å være veldefinerte og observerbare. Til sammen omfatter denne landformgruppen 16 landformgrupper. Gruppene er inndelt på grunnlag av hvilken prosess som har dannet landformene. Gruppene er igjen inndelt i til sammen 126 landformenheter. Da er torvmassiv og bremassiv utskilt som egne landformkategorier som det er utarbeidet egne typesystemer for. I noen grad er det overlapp mellom landformer i fast fjell og løsmasser, og typer av elveløp og innsjøbasseng. De sistnevnte danner egne typesystemer.

  • Figur - hierarkiet i Landformer i fast fjell og løsmasser NiN 3.0

    Figur - hierarkiet i Landformer i fast fjell og løsmasser NiN 3.0