Havstrømlandformer

FL-M

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer som knyttes til erosjon og avsetning fra bunnstrømmer i havet i nåtid eller fortid.

Denne landformgruppen omfatter sju landformer der dannelsen er styrt av strøm langs havbunnen - bunnstrøm. Bunnstrømmene kan være geostrofiske, det vil si en trykkstrøm som påvirkes i sin retning av jordens rotasjonsbevegelse på tilsvarende måte som vind som blåser rundt høytrykk og lavtrykk. Andre strømtyper kan være tidevannsstrømmer, strømmer relatert til vind og bølger, eller gravitasjonsstrømmer, det vil si tyngdestrømmer eller tetthetsstrømmer. Strømmende har evne til både å grave ut, transportere og avsette materiale. Strømrelaterte landformer kan med andre ord dannes av både erosjons- og avsetningsprosesser. Mange strømrelaterte landformer er i aktiv dannelse og endring i dag, mens andre er fossile landformer. Sistnevnte kan for eks. være etterlatt etter at havnivåstigning har ført til endret strømmønster langs havbunnen.

Landformene finnes både i fjordene, på sokkelen, kontinentalskråningen og i dyphavet.

Havstrømlandformer kan deles i erosjonsformer og avsetningsformer. Erosjonsformene er FL-M01 havbunnskanal, FL-M05 strømgrop, og FL-M07 havbunnsstrømrenne. Avsetningsformene er FL-M02 konturitt, FL-M03 havbunnssedimentbanke, FL-M06 sedimentbølge, og FL-M08 strømningsspor.

De fleste strømrelaterte landformer er relativt enkle å gjenkjenne på havbunnen så sant en har tilgang til tilstrekkelig detaljerte dybdedata. For sikker identifisering strømrelaterte avsetningsformer bør en også ha tilgang til seismiske data som viser interne strukturer og lagdeling under havbunnen.

Mekanismen bak dannelsen av marine strømrelaterte landformer er godt kjent og beskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er relativt godt kjent, men store deler av havbunnen er fortsatt ikke kartlagt.

Landformgruppen er inkludert i 3MR Landformer knyttet til marine strøm- og skredprosesser i NiN 2.3.

Landformene varierer fra aktive, der dagens bunnstrømmer er kraftige nok til å transportere sedimenter, til inaktive der strømmene ikke lenger er sterke nok, for eks. som et resultat av havnivåstigning. Størrelsen på landformene varierer fra desimeterskala til titalls kilometer.