Havbunnskanal

FL-M01

Hovedtype

Renne i havbunnen dannet som resultat av gravitasjonsstrøm.

Kanaler er avlange forsenkninger i havbunnen, av og til med et meandrerende forløp. De kan være flere titalls kilometer lange, flere hundre meter brede og flere titalls meter dype. Det er vanligvis et fall fra grunt til dypere vann langs bunnen av kanaler. Kanaler dannes der bunnstrømmer graver ut avlange forsenkninger i havbunnen. På sidene av kanaler kan det avsettes sedimenter i voller (leveer), noe som bidrar til å øke dybden. Kanaler finnes ofte i forlengelsen av elveløp utenfor elvedelta, eller på skråninger der det går periodevise gravitasjonsstrømmer.

I Norge finnes kanaler både i fjordene, på sokkelen, kontinentalskråningen og i dyphavet.

Havbunnskanaler er lett gjenkjennelige på havbunnen og vanskelige å forveksle med andre landformer.

Kanaler er godt kjent og beskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er relativt godt kjent, men store deler av havbunnen er fortsatt ikke kartlagt.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3    .

Ett eksempel på en kanal utenfor et elvedelta er Gaulosenkanalen, som går fra Gaulas munning mange kilometer langs havbunnen ned til 500 meters vanndyp i Trondheimsfjorden. Et annet eksempel er på kontinentalskråningen vest for Tromsøflaket, der kanaler går fra sokkelkanten på rundt 400 m vanndyp ned mot dyphavet. Lofotenbassengkanalen går ned til rundt 3000 m vanndyp nordvest for Lofoten.

Det finnes både aktive, periodevise aktive og inaktive kanaler. De kan variere fra bare noen titalls meter lange til flere titalls kilometer, være flere kilometer brede og flere titalls meter dype.

Bøe, R, Bugge, T, Rise, L, Eidnes, G, Eide, A og Mauring, E (2004) Erosional channel incision and the origin of large sediment waves in Trondheimsfjorden, central Norway. Geo-Marine Letters 24: 225-240. Bellec, V, Rise, L, Bøe, R og Dowdeswell, J (2016) Glacially related gullies on the upper continental slope, SW Barents Sea margin. I Dowdeswell, J A, Canals, M, Jakobsson, M, Todd, B ., Dowdeswell, E K, og Hogan, K A, (red) 2016. Atlas of Submarine Glacial landforms: Modern, Quaternary and Ancient. Geological Society, London, Memoirs, 46, 381-382. http://doi.org/10.1144/M46.