Konturitt

FL-M02

Hovedtype

Lagdelt, langstrakt rygg på havbunnen, avsatt av havstrømmer som fører med seg finkornete partikler (leire og silt, til dels sand) parallelt med dybdekonturene.

Konturitter består av lagdelte sedimenter som leire og silt, men også noe sand, med mektighet opp til flere hundre meter. De er avsatt på kontinentalskråninger ned mot ca. 1000 m vanndyp. De har i enkelt tilfeller en haugform på tvers av strømretningen, gjerne med en forsenkning som kalles moat på engelsk, innerst og øverst mot grunnere vann. Konturitter dannes ved at geostrofiske strømmer, som gjerne går i dette dybdeintervallet, transporterer og avsetter sedimenter parallelt med dybdekonturene langs en kontinentalskråning. De vokser ved at sedimenter tilført med havstrømmene avsettes på toppen av og nedstrøms av konturitten der strømhastigheten avtar. Navnet konturitt henspeiler på at landformen er avsatt av havstrømmer parallelt med dybdekonturene.

Den eneste godt beskrevne konturitten i Norge er Lofotenkonturitten på kontinentalskråningen utenfor Lofoten. Sedimentavsetninger som kan klassifiseres som konturitter finnes også andre steder langs kontinentalskråningen i Barentshavet, Norskehavet og i Skagerrak, men uten den typiske haugformede landformen.

FL-M02 Konturitt kan være vanskelig å skille fra FL-M03 havbunnssedimentbanke dersom den ikke har en godt utviklet haugstruktur, og en forsenkning, eller renne, innerst og øverst mot grunnere vann. For sikker identifisering av bør en i tillegg til detaljerte dybdedata også ha tilgang til seismiske data slik at man kan få en formening om den indre strukturen i avsetningen.

Konturitter er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er relativt godt kjent, men store deler av havbunnen er fortsatt ikke kartlagt.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Den eneste godt beskrevne konturitten i Norge er Lofotenkonturitten på kontinentalskråningen utenfor Lofoten.

Konturitter på havbunnen er i de fleste tilfeller aktive. Konturitter varierer i størrelse, men kan være flere kilometer brede på tvers av strømretningen, og titalls kilometer langs dybdekonturene.

Laberg m fl. (1999) The Lofoten contourite drift off Norway. Marine Geology 159: 1-6.