Havbunnssedimentbanke

FL-M03

Hovedtype

Sedimentavseting på havbunnen dannet av bunnstrømmer, ofte haug- eller ryggformet.

Sedimentbanker er sedimentavsetninger på havbunnen. De består ofte av sand og/eller grus, og kalles da sandbanker. De kan bli flere titalls meter høye, kilometer brede og flere kilometer lange, og er ofte oppbygd av vandrende sandbølger eller sanddyner og sandrifler. Sandbanker er ofte dannet av flere havstrømmer som virker sammen for å transportere sedimenter langs bunnen og bygge opp en sedimentbanke, for eksempel tidevannsstrøm og geostrofisk strøm.

Sandbanker er vanlige på kontinentalsokkelen både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og også i enkelte kystnære områder som Hola utenfor Vesterålen.

Sedimentbanker er ofte lett gjenkjennelige på formen, men kan i visse tilfeller forveksles med FL-M02 konturitt.

Havbunnssedimentbanker, og spesielt sandbanker er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er relativt godt kjent, men store deler av havbunnen er fortsatt ikke kartlagt.

Sandbanker på Spitsbergenbankene i Barentshavet er lange og stedvis høye. De er typisk utformet som skarpe rygger som blir mer diffuse vekk fra de mest sentrale delene. Det er bygget opp av havstrømmer som går i forskjellige retninger, men som sammen og over tid virker slik at bankene ligger noenlunde stabilt i samme posisjon. Sandbankene er dekket av vandrende sandbølger som beveger seg i forskjellige retninger.

Landformen varierer fra aktiv der bunnstrømmene er kraftig nok til å transportere sedimenter, til inaktiv der strømmene ikke lenger er sterke nok, for eks. som et resultat av havnivåstigning. Sandbanker er ofte avlange, men kan også ha andre former.

Bellec, V.K., Bøe, R., Bjarnadóttir, L.R., Albretsen, J., Dolan, M., Chand, S., Thorsnes, T., Jakobsen, F.W., Nixon, C., Plassen, L., Jensen, H., Baeten, N., Olsen, H. & Elvenes, S. 2019: Sandbanks, sandwaves and megaripples on Spitsbergenbanken, Barents Sea. Marine Geology 416. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2019.105998 Kenyon, N H (1970) Sand ribbons of European tidal seas. Marine Geology 9: 25-39. Belderson, R H, Johnson, M A, Kenyon, N H (1982) Bedforms I: Stride, A H (red), Offshore Tidal Sands: Processes and Deposits. Chapman & Hall, London: 27-57.