Forkastnings- og oppsprekkingslandformer

FL-E

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer som er knyttet til sprø deformasjon (brudd, bruddsoner og forkastninger som respons på påvirkning fremfor plastisk deformasjon slik som bøyning) i den øvre (kalde) del av jordskorpa

I de øvre deler av jordskorpa er berggrunnens respons på stress oppsprekking. Slikt stress kan være bevegelser av kontinentalplater som fører til strekking, sammentrykking eller sidelengs bevegelser, eller landhevning. Oppsprekking kan være knyttet til bevegelser langs sprekkeplan, det vil si forkastninger eller oppsprekking uten slik bevegelse, det vil si sprekker. Magma som størkner kan også føre til oppsprekking siden avkjøling gir mindre volum. Alle disse situasjonene fører til at berggrunnen er gjennomsatt av forkastninger og sprekker. Landformer i denne landformgruppen er delt i to kategorier. Den første finner vi i aktive forkastningssystemer der landformen blir skapt av bevegelser langs forkastninger, oftest plutselige som ved jordskjelv. Det kan føre til at deler av terrenget løfter seg, synker ned eller forflytter seg sidelengs, i forhold til andre deler av terrenget. Den andre kategorien er de passive det vil si utdødde og inaktive forkastnings- og oppsprekkingssystemene uten bevegelse. Disse sprekkenes og forkastningenes egenskap som svakhetssoner fører til at erosjonen får best tak her og skaper de landformene vi ser i terrenget. Mesteparten av dalfører og elver i Norge kan på denne måten føres tilbake til egenskaper i berggrunnen, som oftest knyttet til sprekkdannelser, men landformgruppen begrenses til de landformer som er så lite modifisert av andre prosesser at de fremstår som tydelige landformer knyttet til disse prosessene.

De fleste forekomstene av aktive landformer knyttet til jordskjelv og forkastninger finnes i dyphavet langs den Midtatlantiske ryggen. Dette er en plategrense og er en vulkansk og tektonisk aktiv sone. Selv om det finnes eksempler på aktive systemer på fastlandet, dominerer gamle, fossile forkastninger og sprekker som er dannet for lang tid siden disse områdene.

Landformgruppen består av fire ulike landformer som alle kan finnes som aktive og inaktive landformer. De fleste av landformene FL-E01 aksedal, FL-E02 forkastningsrygg, FL-E03 forkastningstrinn er aktive landformer som vi finner langs den midtatlantiske ryggen, mens inaktive FL-E04 sprekkekløft og sprekkedal er svært vanlig også på fastlandet.

Forskning i dyphavet har gjennom mer enn 60 år brakt fram betydelig vitenskapelig dokumentasjon om landformens dannelse og utbredelse i verden. Selv om landformene som tilhører landformgruppen er kartlagt i grov skala i norsk territorium de siste 20 år, gjenstår betydelig arbeid før landformene og tilhørende systemer er svært godt dokumentert og vitenskapelig publisert. Enkelte slike landformer er de siste 20 år også kartlagt på det norske fastlandet.

Dette var ikke en egen landformgruppe i NiN versjon 2.3.