Lagdelingsformer i berggrunn

FL-J

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer dannet gjennom erosjonsprosesser av lagdelt berggrunn

Denne landformgruppen omfatter fire landformer der dannelsen er styrt av erosjonsprosesser i lagdelt berggrunn. Ulike erosjonsprosesser og berggrunnens egenskaper og lagdeling styrer hvordan landformene ser ut. Når berggrunnen er lagdelt med bergarter av ulik hardhet og motstandsdyktighet vil de ulike lagene eroderes i varierende grad og tempo. Lagdelinga påvirker dermed erosjonsmønsteret i berggrunnen, og dermed hvordan overflaten til berggrunnen formes gjennom de ulike overflateprosessene. Helningen på lagene, kontraster i mykhet og hardhet mellom de ulike berggrunnslagene, og tykkelsen på lagene påvirker hvilke landformer som dannes.

Disse landformene forekommer mange steder i Norge, blant annet i ytre deler av Sogn og Fjordane hvor berggrunnen består av devonsk sandstein, områdene mellom Hønefoss og Steinsfjorden, og ellers i Oslofeltet der berggrunnen består av vekslende lag av leir- og siltstein og kalkstein, Øst-Finnmark der veksling mellom senprekambrisk sand- og siltstein gir markerte landskapstrekk  , og på Svalbard der bergartene er yngre flattliggende sedimentære bergarter fra Tertiær.

Landformgruppen består av fire enheter der FL-J04 Platåfjell er en stor landform, mens FL-J01 Benk, FL-J03, og Hogback FL-J02 Cuesta har svært stor variasjon i størrelse.

Vi har relativt god kunnskap om form, dannelse og utbredelse av denne landformen, men det finnes ikke en systematisk kartlegging av dem .

Denne landformgruppen er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Helningen på lagene, tykkelsen på dem og kontrasten i hvor motstandsdyktige de er mot erosjon påvirker variasjon innad i denne landformgruppen