Benk

FL-J01

Hovedtype

Markert, horisontal eller svakt skrånende flate som følger et bergartslag; avgrenset av brattere skrenter eller ramper på oversiden og undersiden av et flatere område.

En benk er en tilnærmet horisontal eller svakt skrånende, ofte langstrakt flate som fremstår som et trappetrinn i topografien. Benkens langsider er avgrenset av bratte skrenter eller ramper som ofte ender i nye benker, henholdsvis på et høyere og lavere høydenivå. Et benkelandskap er et svakt skrånende landskap med mange benker og skrenter som opptrer vekselvis. En benket topografi oppstår når berggrunnen er lagdelt, som oftest med variasjoner i bergartsype og motstandsdyktighet mot erosjon. Harde og motstandsdytige lag danner benkenes overflate mens mykere og mindre motstandsdyktige lag blir erodert ut til en skråning, eller rampe, som kan strekke seg helt ned til neste harde og motstandsdyktige lag. En lagrekke med gjentatte vekslinger i lagenes hardhet, vil danne en repetisjon av dette erosjonsmønsteret, der man får gjentatte 'benkeoverflater' bestående av harde lag hvor de myke lagene mellom er gravd ut. Ettersom de mykere lagene eroderes raskere enn de harde lagene, vil det kunne forekomme en undergraving av det harde laget, der den ytterste delen av benken brytes av. Kanten av benken ut mot skrenten vil da trekkes tilbake og benken vil bli smalere. I noen tilfeller kan det dannes benker også i massive og homogene bergarter, for eksempel granitt. Det betinger i så fall at horsontale sprekkesoner med rytmiske mellomrom gir samme effekt som erosjonssvake lag.

Benker og benkelandskap opptrer mange steder i Norge med lagdelte bergarter, hovedsaklig av sedimentær opprinnelse. Landformen kan også forekomme der vi har gamle vulkanske lavastrømmer som i Oslo-feltet, og ved oppsprekking i krystalline bergarter, gjerne i sammenheng med FL-H08 Dalsidesva.

Benker kan forveksles med lave FL-I02 Kystklippe og FL-I06 Rauk i kystmiljø. Det er tydeligheten av lagdelingen, høyden på brattkantene og repetisjonen av landformen over og under som avgjør om man da velger å beskrive landformen som benk eller ikke.

Vi har relativt god kunnskap om form, dannelse og utbredelse av denne landformen, men den er ikke systematisk kartlagt.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3

Svært tydelige eksempler på benker finnes langs kysten av Vest-Finnmark der benker langs tydelig lagdeling i sedimentære bergarter  danner særpregete kystformer.

Rampene mellom benkene kan variere fra å være helt steile til slake.