Elvelandformer

FL-D

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer som knyttes til avsetninger og erosjon av elver og bekker i nåtid eller fortid.

Denne landformgruppen omfatter elleve landformer der dannelsen er styrt av rennende vann i elver og bekker. Rennende vann har evne til både å grave ut, transportere og avsette materiale. Elvelandformer kan med andre ord dannes av både erosjons- og avsetningsprosesser. Mange elvelandformer er i aktiv dannelse og endring i dag, mens andre er fossile landformer. Sistnevnte er ofte etterlatt etter at elven har skåret seg ned i landskapet, som følge av endring i erosjonsbasis eller dreneringsmønster. Erosjonsbasis er det høydenivået der elven mister sin kraft og evne til å erodere ned i terrenget, for eksempel ved en fjellterskel eller der en elv renner ut i en innsjø. Denne høyden bestemmer hvor dypt elveerosjonen oppstrøms kan gå. Det endelige erosjonsbasis er ved havnivå. Elvelandformene er nært knyttet til inndelingen av EL Elveløpstyper, og bør ses i sammenheng med denne.

Landformene finnes over hele landet.

Elvelandformer kan deles inn i erosjonsformer og avsetningsformer. Erosjonsformene er: FL-D04 Ravine i bresjøsediment, FL-D05 Leirravine, Fl-D06 Ravine i morene, FL-D07 Elveskrent, Fl-D09 V-dal. Avsetningsformene er: FL-D01 Elvebanke, FL-D02 Elvedelta, FL-D03 Meanderbue, Fl-I08 Elveslette FL-D10 Elvevifte og FL-D11 Elvevoll.

Det er vanskelig å skille elvelandformer fra FL-A breelvlandformer. Grunnen til dette er at FL-A Breelvlandformer også er dannet av rennende vann, men elvene det da er snakk om drenerer smeltevann fra en nåværende eller tidligere isbre. Dette medfører at vannføringen ofte er stor og hyppig vekslende. En breelv transporterer langt mer materiale både langs bunnen og i vannmassen, dvs. i suspensjon, enn en vanlig elv, selv om vannføringen er like stor. Sedimentene avsatt fra en breelv vil derfor ha en annen karakter med hyppig og stor variasjon i kornstørrelse mellom ulike lagsjikt. Mens elvelandformer stort sett enkelt kan knyttes til dagens dreneringsmønster, finnes FL-A Brelvlandformer ofte på helt andre steder fordi de er bestemt av forhold og dreneringsmønster som fantes under avsmeltingen etter siste istid. Å skille mellom disse landformgruppene krever som regel en forståelse av isavsmeltingshistorien på det aktuelle stedet.

Mekanismen bak dannelsen av elvelandformer er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen. Det er også utbredelsesområdene, men avgrensingen mot FL-A Breelvavsetninger kan i noen tilfeller være vanskelige å bedømme og krever mer detaljerte undersøkelser.

I NiN 2.3 er landformgruppen integrert i 3AR Avsetningsformer knyttet til rennende vann og 3ER Erosjonsformer knyttet til rennende vann. 

Landformene varierer fra aktive landformer tilknyttet dagens elveløp og fossile landformer.