Elvebanke

FL-D01

Hovedtype

Avlang forhøyning av fluvialt materiale, avsatt i eller langs en elv.

En elvebanke er en sand-, grus- og/eller steinavsetning som i perioder ligger over vannstanden i eller langs en elv. En elvebanke vil oftest være avlang og strømlinjeformet i elvens strømretning. Varierende strømstyrke og -mønster i en elv vil i perioder føre til avsetning av sand, grus og stein som over tid vil danne elvebanker. Elvebankenes form er resultat av gjentatte erosjons- og avsetningsprosesser i elveløpet. Elvebankene dannes i et dynamiske miljø og vil endre form og plassering over tid så lenge de er aktive.

Elvebanker finnes i elveløp over hele landet.

FL-D01 har ingen typiske forvekslingsenheter.

Elvebanker er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3AR-EB Elvebanke i NiN versjon 2.3

Det finnes både aktive og inaktive elvebanker og mellomstadier mellom disse. Inaktive elvebanker er gjerne vegetasjonsdekket. Det finnes også en rekke forskjellige elvebanketyper som er relevante for en mer detaljert morfologisk beskrivelse av elveløp. Disse er nærmere beskrevet under klassifikasjon av EL Elveløpstyper, og da særlig EL-B Elveløp preget av fluviale prosesser. Det finnes en egen variable LM-EB Elveløpsbanke-kompleksitet som er egnet for beskrivelse av elveløp med banker, samt en serie med variabler for detaljert beskrivelse av slike elveløp: LO-AI isolert innersvingbanke, LO-AS alternerende sidebanke, LO-DB diagonalbanke, LO-IS innersvingbanke, LO-MI midtbanke, LO-TB tverrbanke, LO-TM tvunget midtbanke og LO-TS tvunget sidebanke.