Ravine i bresjøsediment

FL-D04

Hovedtype

Liten, V-formet dal i finkornete bresjøavsetninger, dannet ved erosjon av rennende vann.

En ravine er en liten dal med V-formet tverrsnitt, utformet i løsmasser, fortrinnsvis i finkornete løsmasser. De kan være fra et par meter til mer enn 10 m dype. Raviner dannes når vann eroderer i finkornete løsmasser. Først dannes små riller. Disse utvikler seg raskt til foretrukne dreneringsløp slik at tilfangsområdet og vannføringen øker. Da øker også vannets evne til erosjon i løsmassene. Over tid blir ravinen gradvis dypere og breiere. Dersom løsmassenes stabilitet reduseres som følger av erosjonen, kan det oppstå masseutglidninger (skred) som bidrar til ytterligere utvidelse av ravinen. Større skred i bresjøavsetninger er ikke vanlig.

Raviner i finkornete bresjøsedimenter finnes f.eks. i nordlige deler av Østerdalen og Gudbrandsdalen, der det var store bredemte sjøer under isavsmeltingen.

Raviner i bresjøavsetninger kan forveksles med FL-D05 Leirraviner og FL-D06 Raviner i morene. Raviner i bresjøsedimenter dannes i finkornete bresjøsedimenter og kunnskap om isavsmeltingen samt feltundersøkelser av løsmassene gir grunnlag for å unngå forveksling. Raviner i bresjøsedimenter og FL-D06 Raviner i morene kan forekomme ved siden av eller i overgang til hverandre, som resultat av den stratigrafiske oppbyggingen og romlige fordelingen av løsmassene. De ulike typene raviner er skilt ut som ulike hovedtyper, siden forskjellene i kornstørrelse medfører ulik vanndrenering og dermed utforming av de ulike ravinetypene. 

Mekanismen bak dannelsen av raviner i bresjøsedimenter er godt kjent. Det er også utbredelsesområdene

I NiN 2.3 inngår landformen i 3ER-RB Ravine i bresjøsediment eller dalfylling

Særlig velutviklete ravinesystemer i bresjøsedimenter finnes i nordre del av Tylldalen, Innlandet. Det er også en del ravinering i tykke bresjøavsetninger langs dalbunnen i Dovre kommune.

Raviner i bresjøavsetninger opptrer oftest som enkeltstående landformer, men kan danne forgrenete nettverk som normalt ikke blir særlig omfattende.