Plastisk form

FL-H22

Hovedtype

P-former som er et vanlig brukt forkortet navn for plastiske former, er jevne furer og forsenkninger i fjelloverflater. De er dannet under isen, ved erosjon av is, vann og sedimenter under høyt trykk.

P-former er en samlebetegnelse på relativt små overflateformer i fast fjell. Typiske P-former er glatte, buktende renner og groper i fjelloverflaten. Formene kan være fra noen cm til flere titalls meter store. P-formenes lengdeutstrekning er som oftest i isens bevegelsesretning, men de følger fjelloverflaten og har en buktende form. P-former dannes under isen av breens skuring (abrasjon), i kombinasjon med mye smeltevann og sedimenter under stort trykk.

P-former er vanlige i landskap med motstandsdyktige bergarter i kombinasjon med glasial erosjon.

P-former skiller seg fra FL-H17 Jettegryter på grunnlag av formen. P-form-rennene er orientert i isens bevegelsesretning, mens jettegrytenes utforming ikke har noen relasjon til isbevegelsesretning.

P-former er godt kjent. Det er også utbredelsesområdene og de blir systematisk kartlagt. Imidlertid er de subglasiale forholdene der p-former dannes fortsatt omdiskutert.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3AB-PF P-form (plastisk form) i NiN 2.3

Mange gode eksempler er kjent fra områder med harde og homogene bergarter, som ved store deler av kysten på Sørøstlandet og Sørlandet. Her er formene spesielt synlige fordi steinoverflaten ellers er glatt og forvitrer sakte.

Kor, P S G, Shaw J, og Sharpe D R (1991). Erosion of bedrock by subglacial meltwater, Georgian Bay, Ontario: a regional view. Canadian Journal of Earth Sciences 28: 623-642.