Murtoo-morene

FL-H21

Hovedtype

Løsmasseformer dannet i forbindelse med smeltevannsdrenering under en isbre. Har ofte en trekantet form.

En murtoo-morene er en nær trekantformet løsmasseavsetning med en svakt hellende støtside og en bratt leside. Toppen av lesiden utgjør det høyeste punktet og kanten kan være skarp eller avrundet. Murtoo-morener er orientert nær parallelt med isens bevegelsesretning. Landformen er relativt lav, ofte mindre enn ti meter, og er vanskelig å identifisere uten detaljerte høydemodeller. Murtoo-morener defineres ut fra opptreden i grupper på fem eller flere. Dannelsen av murtoo-morener er knyttet til smeltevannsdrenering ved bresålen. Store steinblokker forekommer ofte på overflaten av murtoo-morener. Murtoo-morener er navnsatt etter en by i Finland der de først ble beskrevet.

Murtoo-morener finnes ofte sammen med uregelmessige morenehauger og ulike breelvlandformer. Murtoo-morener er relativt sjeldne i Norge, men forekommer noen steder i innlandsområder med tykt morenemateriale.

Murtoo-morener kan forveksles med FL-H20 morenehauger og kan ha en glidende overgang mot FL-H24 Rogenmorene. Murtoos skilles ut som egen landform fordi de forekommer i klare grupper og at de er orientert parallelt med brebevegelsesretning.

Murtoo-morener er landformer som ble oppdaget med bruk av LiDAR for ikke så mange år siden. Forståelsen på hvordan de dannes er stadig under utvikling. Utbredelsesområdene i Norge er ikke kjent.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Flotte eksempler finnes i Femundsmarka, med velutviklete tunge-formete murtoo-morener vest for Midtre Muggsjøen. Her har store mengder med smeltevann drenert fra Rogen-området i Sverige over passpunktet mot innsjøen Femunden under nedsmeltingen fra siste istid. Mange murtoo-morener i området er dekket av store steinblokker.

Murtoo-morener varierer fra trekantformete hauger, mot tungeformete hauger og mer langstrakte parallelle hauger.

Ojala A E K, Mäkinen J, Ahokangas E, Kajuutti K, Valkama M, Tuunainen A og Palmu, J-P (2021) Diversity of murtoos and murtoo-related subglacial landforms in the Finnish area of the Fennoscandian Ice Sheet. Boreas. https://doi.org/10.1111/bor.12526. Mäkinen J, Kajuutti K, Palmu J P, Ojala A, og Ahokangas E (2017). Triangular-shaped landforms reveal subglacial drainage routes in SW Finland. Quaternary Science Reviews 164: 37-53. van Boeckel M van Boeckel T, og Hall A M (2022) Late erosion pulse triggered by rapid melt in the cold-based interior of the last Fennoscandian Ice Sheet, an example from Rogen. Earth Surface Processes and Landforms 47: 3376– 3394. https://doi.org/10.1002/esp.5464 Vérité J, Ravier É, Bourgeois O, Bessin P, Livingstone S J, Clark C D, Pochat S og Mourgues R, (2022) Formation of Murtoos by Repeated Flooding of Ribbed Bedforms Along Subglacial Meltwater Corridors. Geomorphology 408: 108248. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108248