Rogenmorene

FL-H24

Hovedtype

Område med bølgende rygger av hovedsakelig morenemateriale, orientert på tvers av tidligere brebevegelse.

En rogenmorene er definert som en bølgende rygg av hovedsakelig morenemateriale som er orientert på tvers av brebevegelsen. Ryggene har stor formvariasjon og forekommer ofte i nær relasjon til områder med drumliner. Rogenmorener opptrer gjerne i grupper, og kan være et dominerende landskapselement i vide forsenkninger i landskapet. Ryggene kan være titalls meter høye. Rogenmorener dannes under breen i en forsenkning i terrenget, og anses generelt å være knyttet til variasjon i breens hastighet eller temperatur under isdekket.

Rogenmorene finnes i områder nær de indre deler av innlandsisen, det vil si nær breskillet fra siste istid. Typeområdet er ved innsjøen Rogen i Sverige, som strekker seg inn i Norge i Femundsmarka, men finnes også mange steder i de sentrale strøk av landet.

Rogenmorener kan forveksles med FL-H03 de Geer-morene og mindre FL-H23 Randmorener i terrestrisk miljø. De Geer-morener skilles ut fordi ryggene er ofte er skarpere og kan knyttes mot FL-C05 Bresjøstrandlinjer eller avsetning under marin grense. FL-H23 Randmorener kan knyttes mot en brefront og gjerne andre randmorener eller iskontaktavsetninger som sammen kan vise hvor brefronten stod på et visst tidspunkt i isavsmeltingen. Rogenmorene forekommer ofte i serier og har gjerne et mer rotet inntrykk fordi de ofte har blitt påvirket av andre prosesser under breen eller ved nedsmelting av breen. Rogemorene gir informasjon om brebevegelses retning, men ikke informasjon om hvor brefronten har stått. Det kreves en forståelse av isavsmeltingshistorikken eller sedimentologiske undersøkelser for å kunne analysere disse forskjellene i detalj.

Rogen morene er kjent fra litteraturen og blir systematisk kartlagt. Prosessen som styrer dannelsen av Rogen morene er fremdeles omdiskutert.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3AB-RO Rogenmorene i NiN 2.3

Typeeksempelet på Rogen-morener ligger i Rogen i Sverige. Dette er et område som strekker seg inn i Norge hvor det også finnes store områder med Rogenmorener i Femundsmarka. Når Rogen-morener ligger i myrterreng eller i forbindelse med innsjø dennes et svært karakteristisk landskap hvor moreneryggene trer svært tydelig fram. Et godt eksempel finnes ved Hartkjølen i Lierne i Trøndelag der morenene er svært klart utformet og forsenkningene mellom dem er delvis fylt med små vann og myrer.

Vérité J, Ravier É, Bourgeois O, Pochat S, Lelandais T, Mourgues R, Clark C D, Bessin P, Peigné D og Atkinson N (2021) Formation of ribbed bedforms below shear margins and lobes of palaeo-ice streams. The Cryosphere 15: 2889–2916. Sollid J L og Sørbel L (1994) Distribution of glacial landforms in southern Norway in relation to the thermal regime of the last continental ice sheet. Geograska Annaler: Series A, Physical Geography 76: 25–35. Hättestrand C og Kleman J (1999) Ribbed moraine formation. Quaternary Science Reviews 18: 43–61.