Rundsva

FL-H25

Hovedtype

Glattskurt, avlang, asymmetrisk overflateform i fast fjell, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Rundsva har en slak, blankskurt støtside og bratt, skarp og kantete leside; dannet ved erosjon under is.

Et rundsva er en liten, asymmetrisk bergknaus. Støtsiden som er den siden som vender mot den tidligere brebevegelsen, er polert av isbreen, mens lesiden er mer eller mindre uregelmessig og grov. FL-H16 Isskuringsstriper er vanlige på støtsida. Den uregelmessige formen på lesiden av et rundsva bestemmes langt på veg av berggrunnens egenskaper. Rundsva er en landform som dannes i fast fjell under breen fordi trykkforholdene på støt- og lesiden er forskjellige. Støtsiden utgjør et hinder mot brebevegelsen og utsettes derfor for sterkt trykk. Det hever isens smeltepunkt, fører til økt smelting av is og en strøm av smeltevann rundt hinderet. På lesiden er trykket mindre, trykksmeltepunktet lavere og vannet fryser til is igjen. Dette medfører polering og skuring på støtsiden, og oppsprekking og plukking, av bergfragmenter på lesiden.

Rundsva finnes i områder preget av breerosjon under siste istid. Rundsva er best utviklet i områder med harde bergarter og er karakteristisk for kystområder som Hvaler (Østfold) og Tjøme (Vestfold), men også i mange fjellområder der harde bergarter dominerer.

Rundsva er godt kjent. Utbredelsesområdene er også godt kjent og blir systematisk kartlagt.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3EB-RS Rundsva i NiN 2.3

Rundsva finnes over hele landet, men er særlig tydelig i harde bergarter som for eksempel i Vestfold. Manglende morenedekke gjør at disse formene trer tydelig fram som en del av landskapsbildet. Selv om rundsva langs kysten er yndete steder for bading og soling er formtypen like vanlig i fjellet, for eksempel i Saudafjellene i Rogaland og fjellene ved Gildeskål.

Begrepet hvalskrottfjell (whaleback) blir brukt om rundsva der både støt- og leside er glattskurt og jevn.

Rastas J, og Seppälä M (1981). Rock jointing and abrasion forms on roches moutonnées, SW Finland. Annals of Glaciology 2: 159-163. Gordon J E (1981). Ice-scoured topography and its relationships to bedrock structure and ice movement in parts of northern Scotland and West Greenland. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 63: 55-65.