Veikimorene

FL-H30

Hovedtype

Avrundete moreneplatåer gjerne med voller langs kanter.

Landformenheten er et avrundet platå som er omkranset av en voll. Landformen er navnsatt etter et sted i Nord-Sverige der landformen først ble beskrevet. Veikimorene kan være enkeltstående, men forekommer mer vanlig i grupper. Platået varierer mellom et par meter til hundretalls meter i diameter og kan ha en høyde opp til 15 meter. Veikimorene skilles særlig ut fra terrenget gjennom grunne groper som ligger mellom platåene. Gropene er mellom 5 til 10 meter dype og kan nå ned til fjell. Dannelsen av Veikimorene er et omdiskutert tema innen glasialgeologi men er ofte knyttet opp mot morenerygger fra tidligere istids perioder som har blitt bevart av kalde forhold ved bresålen, dvs. at bresålen var frossen fast til bakken.

Veikimorene forekommer i indre deler av Finnmark.

Veikimorene kan forvekles med FL-H24 Rogenmorene og FL-H23 Randmorene, men skilles fordi formen av veikimorene er flatere med voller som gjerne omkranser platået. Rogenmorener og Randmorener har klar ryggform.

Veikimorene er beskrevet i Finnmark. Dannelsesmåten er fremdeles omdiskutert.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

I Norge er Veikimorene beskrevet fra Gaisanne vest for Tana-elven i Finnmark nær den Finske grensen.

Et tjern kan forkomme i Veikimoreneplatået demt av ryggene som omkranser platået.

Sørbel L 2003. Veikimorener i Finnmark, Nord-Norge. Norsk Geografisk Tidsskrift57: 125–127 DOI:10.1080/00291950307290