Flyttblokk

FL-H06

Hovedtype

Stor, isolert steinblokk, etterlatt av isbre.

En flyttblokk er en større, isolert steinblokk som er transportert av en bre og avsatt når breen smeltet vekk. Flyttblokker kan ha sitt opphav fra steinskred ned på en breoverflate, eller fra breerosjon og plukking fra underliggende berggrunn eller løsmasser. De er ofte transportert over lange avstander og kan derfor bestå av en bergart som avviker fra den lokale berggrunnen og det meste av morenematerialet for øvrig. Isskuringsstriper og merker etter slitasje på overflaten av flyttblokker er vanlig. Flyttblokkenes plassering i terrenget utelukker gjerne andre opphav enn istransport. Særlig markerte flyttblokker i kulturlandskapet har gjerne egne navn og folkloristisk betydning. Flyttblokker har vært viktige i utviklingen av kunnskapen om istidene, dette gjenspeiles i at mange flyttblokker ble fredet ganske tidlig på 1930 tallet.

Flyttblokker finnes over hele landet og er særlig synlige landskapselement i områder med lite andre løsmasser og sparsom vegetasjon, som for eksempel i heiene på Sørlandet og Jæren.

Kan forveksles med FL-G06 Sokkelstein og FL-G08 Tor. Når en flyttblokk hviler på en forhøyning på ei flate av en bergart som er utsatt for kjemisk forvitring, kalles den for FL-G06 Sokkelstein. FL-G08 Tor er en gjenstående forvitringsrest som står opp av en erodert bergflate. En Tor er en del av berggrunnen under mens en flyttblokk ligger oppe på underlaget og er ikke en del av berggrunnen.

Flyttblokker er godt kjent. Større flyttblokker blir registert ved geologisk kartlegging.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3AB-FL i NiN versjon 2.3.

Flyttblokker spilte en stor rolle i tidlig kvartærgeologisk forskning som bevis for isutbredelse og fordi det ofte er mulig å spore dem tilbake til der steinen kom fra. De er derfor brukt til å forstå brebevegelsen. Før man forsto istidene, og breenes betydning i utforming av landformene, ble flyttblokkene tilskrevet store katastrofeflommer.

Ruggesteinen i Soknedal i Rogaland er et eksempel på en stor flyttblokk som er fredet. Den ble fredet fredet så tidlig som i 1923. Den hviler på isskurt berg og lar seg vippe eller rugge på av enkeltpersoner, derav navnet.

Overweel C J (1977). Distribution and Transport of Fennoscandinavian Indicators: a Synthesis of Data from the Literature Leading to a Reconstruction of a Pattern of Flowlines and Ice Margins of the Scandinavian Ice Sheets. Wageningen University and Research.