Korttidsmiljøvariabel

Beskriver miljøforhold som forårsaker endringer i artssammensetningen som avsluttes i løpet av relativt kort tid.

Korttidsmiljøvariabler beskriver miljøforhold, ofte uforutsigbare, som plutselig inntreffer og som utløser kortvarige endringer i artssammensetningen. Eksempler er insektsangrep, vindfellinger, skogbrann og menneskebetingete påvirkninger som ferdsel med tunge kjøretøy, forurensning og ulike hogstformer. 

Endringene i miljøforhold som beskrives ved hjelp av korttidsmiljøvariablene setter i gang endringer i artssammensetningen, suksesjoner, som pågår i relativt kort tid. I denne sammenhengen er relativt kort tid mellom 6 og 100(–200) år i landsystemer og mellom 2 og (20–)25 år i vannsystemer. I løpet av dette tidsrommet rekker økosystemet vanligvis å stabilisere seg, det vil si at artssammensetningen ikke lengre endrer seg på grunn av påvirkningen. På våre breddegrader går suksesjoner raskere i vann enn på land fordi organismene spres mye lettere til nye steder i vann enn på land. Dette skyldes vannsirkulasjonen, som sørger for kontinuerlig flyt av spredningsenheter i vannmassen. 

En påvirkning fra en korttidsmiljøvariabel kommer oftest til syne innenfor et mindre område, som her menes på lokal romlig skala (dvs. at utstrekningen av området som blir påvirket er mindre enn 1 kilometer). Hvordan artssammensetningen endrer seg som følge av endringer i miljøforholdene betegnes suksesjon og systematiseres ved bruk av variabler i variabelkategorien artssammensetningsdynamikk. 

Merk at egenskapskategorien korttidsmiljøvariasjon omfatter alle påvirkninger som endrer miljøforholdene relativt raskt. Opphør av en påvirkning som har vart i lang tid, for eksempel når en beitemark brakklegges, er også et eksempel på korttidsmiljøvariasjon. Variabler som beskriver naturgitte påvirkninger som gjentar seg, for eksempel flomregimet i en elv, er plassert i egenskapskategorien miljødynamikk. 

Korttidsmiljøvariablene omfatter, som eksemplene viser, både naturgitte og menneskebetingete påvirkninger. Den omfatter både miljøfaktorer, det vil si variabler som uttrykker egenskaper som er naturlig klassedelte, og miljøgradienter, det vil si egenskaper som varierer gradvis.