Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning

KM-MG

Generelle egenskaper

KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning er en enkel korttidsmiljøfaktor som beskriver grupper av stoffer som kan føre til endringer i artssammensetningen i vannsystemer.

KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning er en menneskebetinget enkel korttidsmiljøvariabel som er delt inn i ti basisklasser for ulike grupper "giftstoffer" som påvirker artssammensetningen dersom de forekommer i høy nok konsentrasjon og stor nok mengde. Disse stoffene er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer, har alvorlige langtidsvirkninger for deres helse eller er svært giftige for miljøet. Stoffer som er svært lite nedbrytbare og som lett hoper seg opp i levende organismer omfattes av miljøgiftdefinisjonen, selv om de ikke har kjente giftvirkninger. Utslipp av miljøgifter kan over tid føre til økende og irreversible nivåer i miljøet. Systemer som er varig endret på grunn av slik påvirkning skal beskrives som sterkt endret natur, og karakteriseres ved hjelp av den lokale 'søstervariabelen' LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur. Et eksempel på en kjemisk påvirkning er eutrofiering, som fører til at planteproduksjonen i innsjøer, elver og havet øker på grunn av økt tilførsel av næringsstoffer. Det er spesielt utslipp av fosfor og nitrogen som fører til eutrofiering av vann.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MG-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning er delt inn i 11 basisklasser hvorav én (KM-MG_K0) er en nullklasse for vann uten slikt preg, ni representerer ulike miljøgifter etc. og den siste åpner for å angi uspesifisert forurensning (KM-MG_KU)

KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning er relevant for å beskrive endringer i artssammensetning i vannmasse- og bunnsystemer som følge av miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning.

Miljøvariabelen KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning kan brukes til å beskrive limniske systemer som har fått reversibelt endrete egenskaper som følge av menneskepåvirkning. Merk at KM-MG er en korttidsmiljøvariabel som skal brukes for å indikere forskjell i artssammensetning fra nullklassen (uten preg av fysikalsk påvirkning) som antas å være reversiblel i løpet av 20–25 år etter at påvirkningen eventuelt opphører. Seks av basisklassene gjenfinnes i den lokale miljøvariabelen LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur som basisklassene fra LM-MK_A til LM-MK_F. Disse skal benyttes for å angi påvirkninger der artssammensetningen blir vurdert som så gjennomgripende endret at den sannsynligvis ikke lar seg å reversere i løpet av 20–25 år.

KM-MG Miljøgifter, eutrofiering og annen forurensning er ny variabel i NiN 3, men basistrinnene var en del av beskrivelsessystemet i 2.3.

0