Fysikalsk påvirkning av vannsystemer

KM-FY

Elveløpsegenskaper

KM-FY Fysikalsk påvirkning av vannsystemer en en enkel korttidsmiljøfaktor som beskriver ulike former for fysikalsk påvirkning på limniske økosystemer, forårsaket av menneskeaktivitet.

KM-FY Fysikalsk påvirkning av vannsystemer er en menneskebetinget enkel korttidsmiljøvariabel som er delt inn i fire basisklasser. Av disse er to – temperaturregimeendringer og gassovermetning – uttrykk for spesifikke former for menneskeskapte fysikalske påvirkninger som fører til endring i artssammensetning og økologisk funksjon i limniske økosystemer. For eksempel kan utslippsvannet fra en kraftstasjon til ei elv endre temperaturregimet i elva nedstrøms utslippspunktet. Kraftproduksjonen er gjerne størst vinterstid når den naturlige vannføringen er lavest. Vanninntaket i mange kraftmagasiner er ofte plassert i et annet dybdelag enn vannet i utløpselva. Endret temperaturregime nedstrøms et vannutslipp vil f.eks. kunne endre livssyklusen til vannlevende insekter og klekketidspunktet for rogna til elvegytende fisk.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi FY-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

KM-FY Fysikalsk påvirkning av vannsystemer er delt inn i fire basisklasser hvorav én (KM-FY_K0) er en nullklasse for vann uten preg av fysikalsk påvirkning, to representerer ulike former for menneskeskapt fysikalsk påvirkning og den siste åpner for å angi uspesifisert fysikalsk påvirkning (KM-FY_KU).

KM-FY Fysikalsk påvirkning av vannsystemer er relevant for å beskrive endringer i artssammensetning i vannmasse- og bunnsystemer på grunn av. menneskeskapt fysikalsk påvirkning.

Miljøvariabelen kan brukes for å beskrive limniske systemer som som har fått reversibelt endrete fysikalske forhold som følge av menneskepåvirkning. Merk at KM-FY er en korttidsmiljøvariabel som skal brukes for å indikere forskjell i artssammensetning fra nullklassen (uten preg av fysikalsk påvirkning) som antas å være reversiblel i løpet av 20–25 år etter at påvirkningen eventuelt opphører. Basisklassene KA og KB gjenfinnes i den lokale miljøvariabelen LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur, henholdsvis som basisklassene LM-MK_G og LM-MK_H. Disse skal benyttes for å angi påvirkninger der artssammensetningen blir vurdert som så gjennomgripende endret at den sannsynligvis ikke lar seg å reversere i løpet av 20–25 år.

KM-FY Fysikalsk påvirkning av vannsystemer er en ny korttids-miljøvariabel i NiN 3.

Kunnskapen om effektene av ulike fysikalske påvirkninger på artssammensetningen i limniske systemer er mangelfull.

0