Mindre gjennomgripende menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer rask suksesjon

KM-KP

Suksesjonsrelaterte egenskaper

KM-KP Mindre gjennomgripende menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer kortvarig suksesjon er en enkel korttidsmiljøfaktor som inneholder basisklasser for kvalitativt forskjellige påvirkninger som kan utløse kortvarig suksesjon.

Med suksesjon menes en mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning over tid som innebærer at en endringsgjeld innfris. En endringsgjeld er en forventet framtidig endring i artssammensetning som følge av ubalanse mellom den aktuelle artssammensetningen og de rådende miljøforholdene, som oppstår på grunn av en brå endring i miljøforholdene (i denne sammenhengen bruker vi begrepet 'påvirkningen' om årsaken til endringen i miljøforholdene). Påvirkingen kan skyldes (mer eller mindre) naturlige prosesser som for eksempel insektangrep (biller i skogsmark), flom eller tørke, eller menneskebetingete inngrep som for eksempel grøfting av ei myr og regulering av vannføringen i ei elv. Påvirkningen kan også være opphør av en prosess som har formet et økosystem gjennom lang tid og som er grunnen til at det opprettholdes, for eksempel slått eller beiting. KM-KP Mindre gjennomgripende menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer kortvarig suksesjon inneholder ei liste med fem ulike påvirkninger som kan utløse kortvarig suksesjon i mark- og bunnsystemer. Med kortvarig suksesjon menes en suksesjon som forventes å nå ettersuksesjonsstadiet i løpet av 6–100(–200) år i fastmarks- og våtmarkssystemer og 2–20(–25) år i ferskvanns- og saltvannssystemer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi KP-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

KM-KP Mindre gjennomgripende menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer kortvarig suksesjon omfatter fem basisklasser samt en basisklasse (KM-KP_KU) for annen menneskepåvirkning som initierer kortvarig suksesjon.

'Tilstandsvariablene' 7EU, 7GR og 7VR i NiN 2.3 fanger til dels opp de påvirkningene som adresseres med KM-KP.

Vi har god kunnskap om hvilke påvirkninger som utløser suksesjoner i norske natursystemer, mens kunnskapen om detaljer i suksesjonsforløpene er vesentlig svakere.

0