Limniske vannmassesystemer

NA-F

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppa omfatter alle økosystemene i limniske vannmassesystemer.

NA-F Limniske vannmassesystemer omfatter alle økosystemene i ferskvannmasser, dvs. alle vannmasser som har en saltholdighet på mindre enn 0,5 ‰. Hovedtypegruppa er alltid koblet til NA-L Innsjøbunnsystemer eller NA-O Elvebunnsystemer. NA-F Limniske vannmassesystemer grenser til NA-T Fastmarkssystemer og NA-V Våtmarkssystemer på land.

NA-F Limniske vannmassesystemer omfatter alle vannmasser som har et saltinnhold som er under 0,5 ‰.

NA-F Limniske vannmassesystemer dekker litt under 6 % av Fastlands-Norges overflateareal.

NA-F Limniske vannmassesystemer omfatter 15 hovedtyper fordelt på fire prosesskategorier. To av hovedtypene omfatter normal variasjon som ikke er betinget av en strukturerende artsgruppe (undergruppe A). Dette er fisketomme innsjøvannmasser som enten ikke sjiktet (NA-FA01 Lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer, dvs. vannmassene i polymiktiske sjøer) eller sjiktet (NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer, dvs. vannmassene i mono- eller dimiktiske sjøer). Tre hovedtyper omfatter normal variasjon som er betinget av en strukturerende artsgruppe (undergruppe B), nemlig fisk. Dette er NA-FB01 Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer, NA-FB02 Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer og NA-FB03 Elvevannmassesystemer. I kategorien spesiell variasjon preget av miljøstress (undergruppe C) er det fem hovedtyper. Dette er vannmassesystemer i tilknytning til breer (NA-FC01), grotter (NA-FC02) eller isoverflater (NA-FC05), eller som er preget av naturlig gjødsling (NA-FC03) eller oksygenmangel (NA-FC04). Den siste kategorien, sterkt endrede vannmassesystemer (undergruppe M), omfatter også fem hovedtyper. Dette er menneskeskapte vannmassesystemer som er sterkt påvirket av forurensning eller der en strukturerende artsgruppe enten er introdusert eller fjernet på grunn av menneskeaktivitet.

NA-F Limniske vannmassesystemer og NA-S Marine vannmassesystemer Grensa mellom de to hovedtypegruppene av vannmassesystemer trekkes ved saltholdighet 0,5 ‰ (0,5 psu).

Hovedtypegruppa er videreført fra NiN 2.3, med identisk avgrensning.