Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning

NA-FM04

Hovedtype

Hovedtypen omfatter elvevannmasser som blir sterkt menneskepåvirket gjennom fysikalsk-kjemisk forurensning.

Hovedtypen NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning omfatter vannmasser i elver som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon irreversibelt endret gjennom tilfdørsler av langtransporterte luftforurensninger ("sur nedbør"). Påvirkningen fører til at forsuringsfølsomme, typisk kalkkrevende, arter blir sterkt redusert eller utryddet, og følges vanligvis av sterk reduksjon i artsmangfoldet. De forsurede elvevannmassene tilordnes NA-FM04 inntil tilførslene opphører og økosystemet er restituert, det vil si at en dynamisk likevektsituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Forsuring observeres gjennom lav pH, økt frigjøring av giftig aluminium fra jordsmonnet og fravær av forsuringsfølsomme arter.

NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning omfatter vannmasser som blir sterkt menneskepåvirket gjennom kronisk kjemisk forurensning. Den eneste formen for kjemisk forurensning som antas å ha en tilstrekkelig langvarig effekt på elveøkosystemer til å gi grunnlag for en sterkt endret hovedtype, er kronisk forsuring, som resultat av langvarige tilførsler av langtransporterte forsurende forbindelser («sur nedbør»). Sur nedbør påvirker hele nedbørfeltet inntil tilførslene opphører, og økosystemet er restituert. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete vannmassesystemer som er betinget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning skal utgjøre en egen hovedtype.

NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning forekommer i elver som er påvirket av vedvarende forsuring som gjør økosystemet ustabilt. Det er først og fremst elver som ligger på grunnfjellet i de sydligste områdene i Sør-Norge som er rammet av forsuring.

NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning består bare av én grunntype fordi den eneste typen kjemisk påvirkning som anses å føre til endrete elvevannmassesystemer er forsuring (LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur, basisklasse LM-MK_F).

NA-FB03 elvevannmassesystemer og NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning Forsurede vannmassesystemer skilles fra relativt upåvirkede elvevannmassesystemer på grunnlag av endringen i vannkjemi, først og fremst lav pH, lavt kalkinnhold (tap av alkalitet) og forhøyede verdier av giftige Al-forbindelser. Vannmassene tilhører NA-FM04 når effekter av den fysikalsk-kjemiske påvirkningen tydelig kan spores i vannegenskaper og artssammensetning.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F12 Elvevannmasser preget av kronisk kjemisk påvirkning i NiN versjon 2.3.