Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer

NA-FA02

Hovedtype

Hovedtypen omfatter vannmassesystemer i grunne innsjøer uten fisk, med vann som kan sirkulere de delene av året hvor vannforekomsten ikke er islagt.

NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer omfatter økosystemer i stillestående vann (lentiske systemer), det vil si ferskvannsforekomster med lang oppholdstid og forekomst av en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton, men uten fisk. Fullsirkulerende vannmasser betyr at det minst en gang per år skjer en fullstendig omrøring av vann fra ulike dyp, som blant annet fører oksygenrikt overflatevann ned i de dypeste delene av innsjøen. Fordi vann har ulik tetthet ved ulike temperaturer, vil det i de aller fleste dype innsjøer i lavlandet etablere seg en temperatursjiktning i løpet av sommeren, med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under, skilt av et temperatursprangsjikt, en termoklin. Etableringen av et sprangsjikt innebærer en balansegang mellom solinnstråling som varmer opp vannet og vind som fører til omrøring av vannmassene og hindrer etablering av et sprangsjikt. Hovedtypen NA-FA02 omfatter sjøer som på grunn av liten størrelse (overflateareal og dybde) og/eller vindutsatthet ikke utvikler et sprangsjikt i løpet av sommeren. Over tregrensa er det også svært sjelden at større innsjøer utvikler et tydelig sprangsjikt. Begrepet "polymiktisk" brukes om innsjøer som vanligvis ikke er lagdelte, med fullsirkulasjon hele den isfrie perioden. I en innsjø som er isdekt om vinteren, sirkulerer ikke vannmassene.

NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer omfatter vannmassesystemer der det om sommeren ikke etablerer seg en temperatursjiktning med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under. Dette betyr at vannet i utgangspunktet sirkulerer i hele den isfrie perioden av året. Den tekniske definisjonen av hovedtypen er som normal hovedtype uten strukturerende artsgruppe (prosesskategori/undergruppe A), betinget av polymiktiske vannmasser (LM-HY Hydrodynamisk regime, basisklasse LM-HY_B).

Denne hovedtypen finnes i små innsjøer, tjern og dammer over hele landet, og er vanligst i vannforekomster med lite areal.

NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer er delt i 17 grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor fire miljøvariabler: LM-KA Kalkinnhold (vLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i fire hovedtypetilpassede trinn: svært kalkfattig (LM-KA_ab, < 1,0 mg Ca/l), noe kalkfattig (LM-KA_cd, 1–4 mg Ca/l), moderat kalkrik (LM-KA_efg, 4-20 mg Ca/l) og svært kalkrik (LM-KA_hi, > 20 mg Ca/l). LM-SM Vannforkomststørrelse (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i to hovedtypetilpassede trinn: vannmasser i små innsjøer og tjern (LM-SM_def, > 500 m2) og dammer og pytter (LM-SM_ghi, < 500 m2). LM-HU Humusinnhold (vannfarge) (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i to hovedtypetilpassede trinn: klar (LM-HU_0a, 0–30 mg Pt/l) og humøs (LM-HU_bcy, > 30 mg Pt/l). LM-VT Vanntilførsel (bLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt i to hovedtypetilpassede klasser: jord-, elv- og innsjøvann (LM-VT_0AB) og nedbørsvann (LM-VT_C).

NA-FA01 Lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer og NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer Lagdelte, fullsirkulende innsjøer skilles fra ikke-lagdelte fullsirkulerende innsjøer først og fremst på størrelse og vindeksponering, det vil si ved å være store og dype (LM-SM Vannforekomststørrelse basistrinn LM-SM_bc, dvs. større enn 0,5 km2. I spesielle tilfeller kan også liten sjø, LM-SM_d, dvs. med overflateareal ned til 0,05 km2) ha lagdelte vannmasser. Fordi det er satt ut fisk i de aller fleste større innsjøer, er det mest sannsynlig at eventuelle forekomster av naturlig fisketomme, lagdelte vannmasser finnes i enden av størrelsesfordelingen av lagdelte sjøer, det vil si i små innsjøer (LM-SM_d) selv om disse sjelden er lagdelte. NA-FA02 finnes hovedsakelig i små innsjøer, tjern og mindre vannforekomster (LM-SM_d+). NA-FA02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer og NA-FB02 Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer Hovedtypen NA-FA02 skilles fra NA-FB02 Ikke lagdelte innsjø-vannmassesystemer ved fravær av fisk, enten naturlig innvandret eller satt ut av mennesker.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F4 Ikke lagdelte (polymiktiske) naturlig fisketomme vannmasser. i NiN versjon 2.3