Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer

NA-FM05

Hovedtype

Hovedtypen omfatter vannmasser i elver hvor arter som har strukturerende effekter, for eksempel sik eller gjedde, enten blir eller har blitt satt ut eller fjernet.

NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer omfatter elve-vannmasseøkosystemer som gjennomgår strukturelle endringer som skyldes introduksjon eller lokal utryddelse av arter. Introduksjon eller tap av arter kan føre til et stort spekter av endringer, avhengig av egenskapene til de(n) strukturerende organismen(e), f.eks. om de(n) er predator, konkurrent, bytte for fisk, fugl eller pattedyr, og om den er reell eller potensiell bærer av parasitter. Den introduserte fiskearten kan påvirke andre fiskearter gjennom predasjon eller konkurranse, og bestandene av byttedyr kan bli utsatt for økt eller mer selektiv predasjon, som i ekstreme tilfeller kan føre til at arter blir utryddet. En introdusert predator vil ha forskjellig effekt på økosystemet om den spiser andre fiskearter, virvelløse dyr eller andre organismer lengre ned i næringskjedene. I tillegg til den direkte effekten av introduksjon av en art kan parasitter eller sykdomsfremkallende organismer som denne arten er bærer av ha strukturerende effekter på økosystemet. Eksempler på dette er lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som kan utrydde bestander av laks, og eggsporesoppen Aphanomyces astaci, som fremkaller krepsepest og utrydder edelkreps. Elvevannmassene regnes som strukturelt endret på grunn av introduksjon eller bortfall av organismer inntil en ny dynamisk "likevekt" har inntrådt. For vannmassesystemer finner dette vanligvis sted i løpet av en 20-årsperiode etter at introduksjonen eller bortfallet av den strukturerende organismen fant sted. Svært mange norske elver har fått introdusert nye fiskearter. Dersom introduksjonene fant sted for over 20 år siden, og det ikke er klare indikasjoner på ikke-likevekt i vannmasseøkosystemet, skal disse vannmassene ikke lenger tilordnes NA-FM05.

NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer omfatter vannmassesystemer i elver som får tilført eller mister organismer med strukturerende effekt på økosystemet. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete vannmassesystemer som er betinget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer skal utgjøre en egen hovedtype.

NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer kan forekomme i alle typer elver, men er vanligst i områder med stor menneskeaktivitet, for eksempel tett bosetting. Vannmassesystemet skal tilordnes NA-FM0r inntil en ny og stabil situasjon har oppstått. Det skjer vanligvis i løpet av 20–25 år. For enkelte organismer, f.eks. Gyrodactylus salaris, som fører til en vedvarende ustabilitet i økosystemet, vil vannmassen forbli endret inntil den innførte organismen er utryddet.

NA-FM05 Elve-vannmassesystemerNA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer er delt inn i to grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor én miljøvariabel: LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede trinn: kalkfattig (LM-KA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l).

NA-FB03 elvevannmassesystemer og NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer Disse to elvevannmassesystemene skilles fra andre vannmassesystemener på grunnlag av informasjon om hvor lang tid som har gått siden den strukturerende organismen ble introdusert eller fjernet, og en vurdering av om det er oppnådd en ny stabilitet i økosystemet.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F13 Elvevannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer i NiN versjon 2.3.