Sterkt endrede kalkfattige elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer

FM05-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.