Nye innsjø-vannmassesystemer

NA-FM01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter sirkulerende innsjøvannmasser i en oppdemt elv, hvor det fortsatt ikke er etablert en fullstendig næringskjede med krepsdyrplankton.

Hovedtypen NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer omfatter økosystemer i vannmasser som har fått fysiske egenskaper (gjennomstrømningshastighet, etc.), artssammensetning og økologisk funksjon irreversibelt endret gjennom tiltak som for eksempel vassdragsregulering. Det nye bassenget vil ofte ha sin opprinnelse i en elvestrekning hvor det etableres et magasin, dvs. en ny innsjø. Den nye vannmassen vil da bestå av elvevann som «fanges» bak en demning eller i et nyanlagt basseng. Nye vannmasser kan være lagdelt og fullsirkulerende (mono- eller dimiktisk) eller ikke lagdelt og fullsirkulerende (polymiktisk). Fullsirkulerende vannmasser betyr at det minst en gang per år skjer en fullstendig omrøring av vann fra ulike dyp, som blant annet fører oksygenrikt overflatevann ned i de dypeste delene av innsjøen. NA-FM01 kan inneholde eller mangle fisk. Nye innsjøvannmassenesystemer vil tilhøre hovedtypen NA-FM01 helt til det har etablert seg en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton og artssammensetningen er i dynamisk likevekt med miljøforholdene på stedet, det vil si at ettersuksesjonsstadiet er nådd. Dette skjer ofte innenfor en tidsramme på 15–20 år. Da kjennetegnes vannmassesystemet i det nye bassenget ved plante- og dyresamfunn som er typiske for sirkulerende innsjøvannmassesystemer, med pelagiske, aktivt svømmende (nekton) og passivt flytende arter (plankton), samt organismer som lever i og på vannoverflata (neuston). Det sirkulerende innsjøvannmassesystemet er da et delvis lukket system.

Hovedtypen NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer omfatter vannmasser i en ny innsjø som har oppstått etter oppdemming (regulering) av ei elv, og hvor det fortsatt ikke har etablert seg en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at endrete vannmassesystemer som er betinget av kronisk fysisk påvirkning skal utgjøre en egen hovedtype.

NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer kan forekomme i alle nylig regulerte elver eller bekker på fastlandet.

Hovedtypen NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer er delt i åtte grunntyper, for alle kombinasjoner av hovedtypetilpassete klasser eller trinn for tre variabler, hvorav to miljøvariabler og én variabel for strukturerende og funksjonelle artsgrupper: LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i to hovedtypetilpassede trinn: kalkfattig (LM-KA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l). LM-HY Hydrodynamisk regime (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt i to hovedtypetilpassede klasser: polymiktiske innsjøvannmasser (LM-HY_A) og mono- eller dimiktiske innsjøvannmasser (LM-HY_B). SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede klasser: fisketomme elvevannmasser (SA-FS_0) og elvevannmasser med fisk (SA-FS_ABCD).

Hovedtypen NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer kan i den første tiden etter regulering forveksles med alle typer lite endrete innsjøvannmasser. Overgangen fra NA-FM01 til et ettersuksesjonsstadium av en lite endret hovedtype tar vanligvis 15–20 år.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F9 Nye innsjø-vannmasser i NiN versjon 2.3.