Elvevannmassesystemer

NA-FB03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter vannmassesystemer i rennende vann med eller uten fisk.

NA-FB03 Elvevannmassesystemer omfatter vannmassesystemer i elver og bekker (lotiske systemer). Elvevannmasser er karakterisert ved en næringskjede som ikke inneholder krepsdyrplankton. Elvevannmassesystemer utgjør åpne økosystemer hvor næringsomsetningen kan karakteriseres som en "spiral". Løste næringsstoffer, levende organismer og dødt organisk materiale tilføres stadig med nytt vann fra nedbørfeltet, og transporteres passivt nedover med strømmen. Blader og annet organisk materiale tilføres fra tilstøtende landområder. Elvevannmassene er også viktig som transportør av sedimenter nedover i vassdraget. Elvevannmassenes organismesamfunn (elvevannmassesystemene) karakteriseres først og fremst ved sitt innhold av pelagiske og aktivt svømmende arter (nekton).

NA-FB03 Elvevannmassesystemer omfatter vannmasser i rennende vann (lotiske systemer), det vil si ferskvannsforekomster med høy vanngjennomstrømningshastighet og kort oppholdstid. Biologisk er elvevannmasser karakterisert ved en næringskjede som ikke inneholder krepsdyrplankton. Den tekniske definisjonen av hovedtypen er som normal hovedtype med strukturerende artsgruppe (prosesskategori/undergruppe B), fordi elvevannet ofte inneholder fisk. Hovedtypen omfatter imidlertid også elvevann uten fisk. Grunnen til at det ikke er skilt på hovedtypenivå mellom elvevannmassesystemer med og uten fisk er at fisk ikke har sterk nok strukturende effekt på den øvrige artssammensetningen i elver til at kriteriet for å skille mellom hovedtyper er oppfylt. Fordi elvevannmasser langt oftere inneholder fisk enn at fisk mangler, er hovedtypen plassert i undergruppe B. Et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" sier at innsjøvannmasse- og elvevannmassesystemer skal fordeles på ulike hovedtyper.

Denne hovedtypen omfatter alt rennende vann i hele landet.

NA-FB03 Elvevannmassesystemer er delt i to grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor en én variabel for strukturerende og funksjonelle artsgrupper: SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede klasser: fisketomme elvevannmasser (SA-FS_0) og elvevannmasser med fisk (SA-FS_ABCD).

NA-FB03 Elvevannmassesystemer kan i utgangspunktet forveksles med alle typer innsjøvannmasser. Elvevannmassene omfatter alt rennende vann og skilles fra alle innsjøvannmasser ved at vannet er gjennomstrømmende. Overgangen mellom elv og innsjø er gradvis, og grensen kan være vanskelig å trekke når elvas helning er svært svak. I etterkant av en flom kan vannivået i en innsjø føre til oppstuving av elvevannet og flytte grensa både for strømmende vann og forekomst av krepsdyrplankton sammenliknet med normalsituasjonen. Vannets oppholdstid, bunnsedimentenes egenskaper og eventuell forekomst av planktoniske krepsdyrsamfunn kan gi indikasjoner på hvor grensen mellom elve- og innsjøvannmasser bør trekkes. NA-FB03 elvevannmassesystemer og NA-FM04 Elvevannmassesystemer preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning Forsurede vannmassesystemer skilles fra relativt upåvirkede elvevannmassesystemer på grunnlag av endringen i vannkjemi, først og fremst lav pH, lavt kalkinnhold (tap av alkalitet) og forhøyede verdier av giftige Al-forbindelser. Vannmassene tilhører NA-FM04 når effekter av den fysikalsk-kjemiske påvirkningen tydelig kan spores i vannegenskaper og artssammensetning. NA-FB03 elvevannmassesystemer og NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer Disse to elvevannmassesystemene skilles fra andre vannmassesystemener på grunnlag av informasjon om hvor lang tid som har gått siden den strukturerende organismen ble introdusert eller fjernet, og en vurdering av om det er oppnådd en ny stabilitet i økosystemet.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F8 Elvevannmasser i NiN versjon 2.3