Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer

NA-FM03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter vannmasser i innsjøer hvor arter som har strukturerende effekter på økosystemet, for eksempel fisk, enten har blitt satt ut eller fjernet.

NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer omfatter innsjø-vannmasseøkosystemer som gjennomgår strukturelle endringer som følge av introduksjon eller lokal utryddelse av arter. Introduksjon eller tap av en art i en innsjø kan føre til et stort spekter av endringer, avhengig av egenskapene til de(n) strukturerende organismen(e). Effektene av spredning av fiskearter til nye lokaliteter vil ofte avhenge av om den introduserte arten er en predator, enten på andre fiskearter eller på virvelløse dyr og andre organismer lengre ned i næringskjedene. Den introduserte fiskearten kan påvirke andre fiskearter gjennom predasjon eller konkurranse, og bestandene av byttedyr kan bli utsatt for økt eller mer selektiv predasjon, som i ekstreme tilfeller kan føre til at arter blir utryddet i innsjøen, tjernet eller dammen. Et eksempel på dette er at både stor- og småsalamander ofte blir utryddet når fisk settes ut i en dam hvor salamanderne yngler. Det skyldes at introduksjonen av fisk predaterer på salamanderlarvene. En viktig effekt av introduksjon av fisk er at strømmen av energi og næringsstoffer i økosystemet endres. Fisk som spiser dyreplankton selekterer de største planktonartene og -individene, dvs. at de store planktonindividene spises først. Nedbeiting av store arter av krepsdyrplankton fører oftest til redusert beiting på planktonalger, og dermed større algemengder i vannmassene. I mange tilfeller fører dette også til økt fosforinnhold i vannmassene og redusert lysgjennomtrengning (siktedyp). Innsjøvannmassene regnes som strukturelt endret på grunn av introduksjon eller bortfall av organismer inntil en ny dynamisk "likevekt" har inntrådt. For vannmassesystemer finner dette vanligvis sted i løpet av en 20-årsperiode etter at introduksjonen eller bortfallet av den strukturerende organismen fant sted. Svært mange innsjøer i Norge har fått introdusert nye fiskearter. Dersom introduksjonene fant sted for over 20 år siden, og det ikke er klare indikasjoner på ikke-likevekt i vannmasseøkosystemet, skal disse vannmassene ikke lenger tilordnes NA-FM03.

NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer omfatter vannmassesystemer i innsjøer som har fått introdusert eller fjernet organismer med strukturerende effekt på økosystemet. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete vannmassesystemer som er betinget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer skal utgjøre en egen hovedtype.

NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer kan forekomme i alle typer innsjøer og elver, men er vanligst i områder med stor menneskeaktivitet, for eksempel tett bosetting. Vannmassesystemet skal tilordnes NA-FM03 inntil en ny og stabil situasjon har oppstått. Det skjer vanligvis i løpet av 20–25 år. For enkelte organismer, f.eks. Gyrodactylus salaris, som fører til en vedvarende ustabilitet i økosystemet, vil vannmassen forbli endret inntil den innførte organismen er utryddet.

NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer er delt inn i to grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor én miljøvariabel: LM-KA Kalkinnhold (bLKM): For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassede trinn: kalkfattig (LM-KA_abcd, < 4 mg Ca/l) og kalkrik (LM-KA_efghi, > 4 mg Ca/l).

NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer kan potensielt forveksles med alle typer vannmasser, men skilles fra andre vannmassesystemener på grunnlag av informasjon om hvor lang tid som har gått siden den strukturerende organismen ble introdukert eller fjernet, og en vurdering av om det er oppnådd en ny stabilitet i økosystemet.

Denne enheten er uendret og tilsvarer F11 Innsjø-vannmasser preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer i NiN versjon 2.3.