Regional miljøvariabel

Beskriver regionale miljøforhold som har betydning for hvilke arter som finnes på et sted.

Regionale miljøvariabler beskriver, i likhet med lokale miljøvariabler, hovedtrekk i miljøforholdene på et gitt sted. Med "hovedtrekk" menes at variablene beskriver miljøforhold som er viktige for å forklare hvilke arter som finnes på stedet. Begrepet "regional" betyr, i motsetning til "lokal", at variablene i denne kategorien forklarer variasjon i artssammensetning som hovedsakelig gir seg utslag på avstander over 1 km. Typiske eksempler på regionale miljøvariabler er bioklimatiske soner og seksjoner, som uttrykker variasjon i de klimaegenskapene som er viktigst for artenes utbredelse. Et eksempel på regional miljøvariasjon i havet er marine bioklimatiske soner, som er parallellen til bioklimatiske soner (på land) og som uttrykker den avtakende temperaturen i vannmassene fra Nordsjøen til Polhavet. 

Regionale miljøvariabler gir uttrykk for naturegenskaper som i utgangspunktet, dersom de ikke påvirkes av menneskers aktiviteter, er stabile over lang tid. Egenskapskategorien omfatter regionale miljøfaktorer, det vil si variabler som uttrykker egenskaper som er naturlig klassedelte, og regionale miljøgradienter, det vil si egenskaper som varierer gradvis. Den omfatter både komplekse variabler, som uttrykker samtidig variasjon i mange enkeltmiljøvariabler, og enkle miljøvariabler. De bioklimatiske variablene er komplekse gradienter, mens plassering relativt til den polare iskanten (i iskantaktsonen, sør eller nord for den) er eksempel på en kompleks regional miljøfaktor.