Nordlige havområder

RM-NH

Artsforekomst/-mengde

MIljøfaktoren deler havområdene nord for ei linje mellom Jan Mayen og Bjørnøya i to regioner, vest og øst for Den midtatlantiske ryggen.

Den midtatlantiske ryggen er en stor undersjøisk fjellkjede som deler Atlanterhavet i to på langs. Den strekker seg fra Sørishavet i sør til Nordishavet i nord og har en lengde på 40 000 km. Den midtatlantiske ryggen har oppstått i sprekkesonen mellom de sør-amerikanske og nord-amerikanske kontinentalplatene vest for ryggen og de afrikanske og eurasiske plantene øst for ryggen. Disse plateparene glir fortsatt fra hverandre, noe som resulterer i vulkansk aktivitet både på land og på havbunnen. Den midtatlantiske ryggen passerer Island (som ligger på ryggen) og går i en nordlig bue nordøstover til Jan Mayen, som er den nordligste øya som fjellkjeden danner. Fra Jan Mayen fortsetter ryggen videre mot nordøst i retning Bjørnøya, men uti havet, når ca. en tredel av avstanden mellom de to øyene gjenstår, gjør ryggen en brå sving mot nord-nordvest, fortsetter på god avstand fra vestsiden av Spitsbergen og deler Framstredet (havområdet mellom Grønland og Svalbard) omtrent på midten. På begge sidene av ryggen, fra Island til Framstredet, ligger store basseng som er mer enn 5 500 m på det dypeste. Vest for ryggen ligger havområdene Islandshavet og Grønlandshavet (grensa mellom dem trekkes mellom Jan Mayen og Grønland), øst for ryggen ligger Norskehavet i Sør og Barentshavet i nordøst, mens havområdene mellom Den midtatlantiske ryggen i vest og Bjørnøya og Spitsbergen i øst regnes til Grønlandshavet.Øst for Den midtatlantiske ryggen kommer den varme Nord-atlantiske strømmen inn i Norskehavet fra sørvest. Der betegnes den Den norske atlanterhavsstrømmen. Den sørger for en strøm av varme havvannmasser langs norskekysten og er hovedårsaken til at vi har et mildere klima enn noe annet sted på samme breddegrad. Utenfor kysten av Troms deler stømmen seg i to – Nordkappstrømmen som fortsetter videre mot nordøst inn i Brarentshavet og Vestspitsbergen-strømmen som passerer Spitsbergen på vestsiden og forsvinner inn i Framstredet. Vest for Den midtatlantiske ryggen strømmer kaldt vann fra Polhavet mot sør gjennom Grønlandshavet og Islandshavet. RM_NH Nordlige havområder skiller områdene vest for Den midtatlantiske ryggen, kjennetegnet av kaldt, arktisk vann, fra områdene øst for Den midtatlantiske ryggen, der varme vannmasser dominerer de øverste vannlagene. Denne forskjellen gir seg utslag i forskjeller i vannmassesystemenes artssammensetning, blant annet i hvilke plante- og dyrplanktonarter som dominerer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi NH-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

RM-NH Nordlige havområder deles i to basisklasser for henholdsvis havområdene vest og øst for Den midtatlantiske ryggen.

Variabelen er ikke i bruk til inndeling av natursystemer, heller ikke som oLKM. Den kan potensielt være relevant for å beskrive variasjon innenfor NA-SC06 Marine vannmassesystemer nær og nord for iskanten.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3.

0