Bioklimatiske soner

RM-SO

Artsforekomst/-mengde

Miljøgradienten gir uttrykk for variasjon fra sør til nord og fra lavt til høyt over havet, relatert til temperaturklimaet (varme).

Alle organismer krever en viss minimumstilførsel av energi (varme) for å opprettholde sine livsfunksjoner, men størrelsen på dette energikravet varierer sterkt mellom arter og organismegrupper. Alle organismer har også en spesifikk øvre varmetoleransegrense, bestemt av deres evne til å tåle perioder med høy respirasjon, stort vanntap (høy transpirasjon), og fysiske tilpasninger til avledning av varme eller avkjøling. Ingen levende organismer utenom ekstremt termofile bakterier og arkéer kan over tid overleve temperaturer på over 60–70 °C. Alle organismer har derfor en nedre og en øvre grense langs en global gradient i energitilførsel (temperatur; varme i aller videste forstand) fra ekvator til polene og fra havnivå til toppen av de høyeste fjellene. RM-SO Bioklimatiske soner er derfor på global basis en av de aller viktigste regionale gradientkompleksene, som forklarer arters utbredelse, breddegradsbestemt fordeling av klimasoner (tropisk, subtropisk, temperert, arktisk) og dominerende livsform (lauvtrær, bartrær, områder uten trær). Norge favner et ganske stort intervall nær den kjølige enden av dette gradientkomplekset. Temperaturvariabler som uttrykker energitilførsel i løpet av en vekstsesong eller et år, for eksempel varmesummen, sommertemperaturen, årsmiddeltemperaturen og vekstsesongens lengde, er de beste indikatorer på plassering langs gradienten. Arters utbredelsesmønstre i Norge bestemmes i stor grad av evnen til å utnytte henholdsvis lang vekstsesong og høye sommertemperaturer. Arter med relativt bedre evne til å utnytte høye temperaturer har et mer sørøstlig utbredelsestyngdepunkt (i de sommervarme områdene på Sørøstlandet) enn arter med relativt bedre evne til å utnytte en lang vekstsesong (som har et mer sørlig utbredelsestyngdepunkt og finnes i et bredt belte langs kysten). Det er lang tradisjon for å bruke begrepet ’sone’ om trinn langs denne komplekse bioklimatiske gradienten, selv om noen forfattere (f.eks. Ahti et al. 1968) skiller mellom soner langs den geografiske gradienten fra sør til nord og belter for den tilsvarende variasjonen i temperaturklima fra lavt til høyt over havet på samme breddegrad.Over og nord for den klimatiske skoggrensa divergerer kompleksgradientens innhold av enkeltvariabler mer og mer mellom fastlandet, der variasjonen langs gradienten er relatert til høyde over havet, og nord for den polare skoggrensa, der variasjonen i tillegg er relatert til variasjonen i lysforholdene. Det har derfor etablert seg ulike tradisjoner for trinndeling av bioklimatisk sonevariasjon i det boreale/alpine og det arktiske området. I NiN 2 ble det bioklimatiske gradientkomplekset delt i to regionale komplekse miljøvariabler, 6SO Bioklimatiske soner på det norske fastlandet sør for den polare skoggrensa og 6SX Bioklimatiske soner i Arktis nord for den polare skoggrensa, på Jan Mayen og Svalbard. Denne todelingen er ikke opprettholdt i NiN versjon 3 fordi forskjellene i innholdet av enkeltvariabler ikke anses stort nok til å gi grunnlag for å splitte den temperatur-relaterte regionale gradienten ved den klimatiske skoggrensa. Hele dette regionale gradientkomplekset er derfor inkludert i RM-SO Bioklimatiske soner i NiN 3.0.RM-SO Bioklimatiske soner omfatter sju realiserte basistrinn. Den nemorale sonen, som er utfigurert som en smal stripe langs kysten av Agder av Moen (1998), men som ikke tidligere er akseptert i NiN, er heller ikke akseptert i NiN versjon 3. Femdelingen av variasjonen langs den bioklimatiske sonegradienten i Arktis i NiN versjon 2 er redusert til tre eller fire soner (se nedenfor) fordi det ikke skilles mellom en nordarktisk tundrasone og en nordarktisk polarørkensone i NiN 3. Som ledd i arbeidet med NiN versjon 3 er det foretatt en ny vurdering av grunnlaget for å utfigurere et arktisk område på fastlandet og øyene langs kysten av Finnmark, slik det er gjort i NiN 2. Konklusjonen er, under tvil, at den polare skoggrensa ligger i havet utenfor kysten av Finnmark og at det ikke er grunnlag for å anse disse områdene som arktiske. Soneinndelingen i NiN 3 tar ikke stilling til om det skal skilles ut en arktisk kratt-tundrasone mellom den polare skoggrensa og den (egentlige) sørarktiske sonen fordi Norge ikke inneholder landområder innenfor det intervallet langs sonegradienten der en slik sone eventuelt skal skilles ut. RM-SO Bioklimatiske soner inneholder derfor boreonemoral sone, tre boreale soner og tre alpine/arktiske soner.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi SO-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

RM-SO Bioklimatiske seksjoner omfatter sju basistrinn innenfor norske områder. De sju basistrinnene refereres ofte til som BM (boreonemoral sone), SB (sørboreal sone), MB (Mellomboreal sone), NB (nordboreal sone), LA (lavalpin sone), MB eller MATZ (mellomalpin sone/mellomarktisk tundrasone) og HA eller NATZ (høyalpin sone/nordarktisk tundrasone inkludert nordarktisk polarørkensone).

Utbredelsen av de enkelte bioklimatiske sonene er vist i Figur 1.

Sammen med RM-SE Bioklimatiske seksjoner gir variabelen en presis plassering av et sted langs klimagradienter med stor betydning for artenes utbredelse og vegetasjonens fysiognomi (utseendepreg) og dominansforhold.

Variabelen kombinerer de regionale miljøvariablene 6SO Bioklimatiske soner og 6SX Bioklimatiske soner i Arktis i NiN 2.3. Den geografiske plasseringen av den polare skoggrensa er endret slik at det ikke lenger finnes arktiske bioklimatiske soner på det norske fastlandet.

Det knytter seg stor usikkerhet til plasseringen av den polare skoggrensa og dermed til avgrensningen av bioklimatiske soner langs kysten av Finnmark. Det knytter seg større usikkerhet til inndelingen i bioklimatiske soner på Svalbard enn på fastlandet, først og fremst på grunn av mangel på meteorologiske data.

Ahti T, Hämet-Ahti L og Jalas J (1968) Vegetation zones and their sections in northwestern Europe. Annales botanici fennici 5: 169-211.Bakkestuen V, Erikstad L og Halvorsen R (2008) Step-less models for regional environmental variation in Norway. Journal of Biogeography 35: 1906-1922.Bandekar G og Odland A (2017) Ecological characterization of northernmost birch forests and treeline ecotones in Norway. Phytocoenologia 47: 111-124.Bryn A, Dourojeanni P, Hemsing LØ og O'Donnell S (2013) A high-resolution GIS null model of potential forest expansion following land use changes in Norway. Scandinavian Journal of Forest Res. 28: 81-98.Dahl E, Elven R, Moen A og Skogen A (1986) Vegetasjonskart over Norge 1:1 500 000. Nasjonalatlas for Norge kartblad 4.1.1, Statens Kartverk, Hønefoss.Elvebakk A (1999) Bioclimatic delimitation and subdivision of the Arctic. Det norske Vitenskaps-Akedemi. I. Matematisk-naturvitenskapelige Klasse. Skrifter. Ny serie 38: 81-112.Elvebakk A (2005a) A vegetation map of Svalbard on the scale 1:3.5 mill. Phytocoenologia 35: 951-967.Elvebakk A (2005b) 'Arctic hotspot complexes' - proposed priority sites for studying and monitoring effects of climatic change on arctic biodiversity. Phytocoenologia 35: 1067-1079.Elvebakk A og Karlsen SR (2022) Det arktiske Finnmark – ein bioklimatisk studie av område nord for den polare skoggrensa. Blyttia 80: 147-174.Halvorsen R, Medarbeidere & Samarbeidspartnere (2019 [2016]) NiN – typeinndeling og beskrivelsessystem for natursystemnivået. Natur i Norge (NiN) Systemdokumentasjon 3 (Versjon 2.1.0): 1-525.Karlsen SR, Elvebakk A og Johansen B (2005) A vegetation-based method to map climatic variation in the arctic-boreal transition area of Finnmark, north-easternmost Norway. Journal of Biogeography 32: 1161-1186.Moen A (1998) Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss.Odland A (2019) Tilhører finnmarkskysten det arktiske biomet? Blyttia 77: 179-194.Oksanen L og Virtanen R (1995) Topographic, altitudinal and regional patterns in continental and suboceanic heath vegetation of northern Fennoscandia. Acta botatica fennica 153: 1-80.Sjörs H (1963) Amphi-atlantic zone: nemoral to arctic. I: Löve Á og Löve D (red.), North atlantic biota and their history, Pergamon Press, Oxford, s. 109-125.