Marine bioklimatiske soner

RM-MS

Artsforekomst/-mengde

Miljøgradienten gir uttrykk for endring i havvannmassenes egenskaper fra sør mot nord, relatert til redusert temperatur.

Langs hele den lange norskekysten, fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord, går det en strøm av såkalt kystvann. Opprinnelsen til denne kyststrømmen, som de fleste steder langs norskekysten er noen mil brei, er brakkvann (vann med saltholdighet under 18 ‰) som strømmer ut av Østersjøen (Den baltiske strømmen). På sin veg gjennom Kattegat og inn i Skagerrak møter brakkvannsstrømmen salt atlanterhavsvann som fraktes inn i Nordsjøen og Skagerrak med det vi ofte kaller "Golfstrømmen", men som mer presist er en grein av Den nord-atlantiske strøm. Da tynnes østersjøvannet raskt ut, og når kyststrømmen passerer kysten av Telemark og Agder har den fått en gjennomsnittlig salinitet over 34 ‰. Langs hele kysten får kystvannet påfyll, både av ferskvann fra norske elver og fjorder og innblanding av atlanterhavsvann fra Den norske atlanterhavsstrømmen, som er betegnelsen som brukes om den greina av Den nord-atlantiske strøm som går gjennom Norskehavet. Likevel beholder vannet i kyststrømmen egenskapene som skiller det fra det atlantiske vannet. Derfor opprettholdes to strømmer som løper parallelt fra sørvest mot nordøst. På et gitt sted i Norskehavet har atlanterhavsvannet omtrent samme saltholdighet og temperatur året rundt. I kystvannet sørger ferskvannstilførselen for at saltholdigheten i kystvannet ikke overskrider 35 ‰ og gjør også at temperaturen varierer mye gjennom året. Kystvannet varmes opp om sommeren, blant annet på grunn av tilførsler av varmere ferskvann. Da blir det varmere enn atlanterhavsvannet. Om vinteren skjer det motsatte – da avkjøles kystvannet og blir kjøligere enn vannet i det åpne havet. Kystvannet og atlanterhavsvannet har imidlertod også et viktig fellestrekk, og det er den parallelle endringen innenfor hver vannmasse fra sørvest mot nordøst. Saliniteten er den samme, men gjennomsnittstemperaturen avtar langsomt mot nord. Denne temperaturnedgangen gir seg utslag i variasjon i artssammensetningen innenfor de fleste organismegrupper, både i vannmassene og i bunnsystemene som grenser til kystvann og atlantisk vann. Samtidig øker daglengden og lysinnstrålingen i sommerhalvåret. Den regionale miljøgradienten RM-MS Marine bioklimatiske soner beskriver denne variasjonen fra sør til nord innenfor hver vannmasse. Gradienten gir seg utslag i utbredelsesmønstre for en rekke organismegrupper ved at varmekjære arter i sør gradvis avløses av arktiske arter mot nord. Betegnelsen "bioklimatiske soner" er valgt fordi et geografiske mønster (variasjon fra sør mot nord) som er styrt av temperaturen er egenskaper som RM-MS deler med den regionale miljøgradienten RM-SO Bioklimatiske soner, som forklarer regional variasjon i landsystemer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi MS-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

RM-MS Marine bioklimatiske soner er delt i fem basistrinn. Den gir uttrykk for gradvis avtakende gjennomsnittstemperatur på et gitt dyp innenfor en og samme vannmasse fra sør til nord.

Variabelen brukes i typeinndelingen av NA-S Marine vannmassesystemer. Den er bLKM i den normale hovedtypen NA-SA01 Eufotiske havvannmassesystemer og oLKM i hovedtypene NA-SC02 Eufotiske fjordvannmassesystemer og NA-SC03 Afotiske sirkulerende fjordvannmassesystemer. I tillegg kan den benyttes som beskrivende variabel i mange hovedtyper av marine bunnsystemer (NA-M).

Variabelen tilsvarer den regionale miljøvariabelen 6KS Kystvannssoner i NiN 2.3, med en modfisert trinninndeling.

Det er behov for en objektivisert analyse av utbredelsesmønstre for ulike organismegrupper langs norskekysten, for eksempel en ordinasjonsanalyse der geografisk posisjon og målbare miljøvariabler brukes til å tolke gradienter i artssammensetning.

Anonym (2013) Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. Direktoratsgruppen for miljøtilstandsprosjektet 'Vann fra fjell til fjord', Trondheim.Brattegard T og Holthe T (red.) (1997) Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Direktoratet for Naturforvaltning Utredning 1997: 1: 1-21.Brattegard T og Holthe T (red.) (2001) Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. A tabulated catalogue. Direktoratet for Naturforvaltning Utredning 2001: 3: 1-394.Ramos E, Juanes JA, Galván C, Neto JM, Melo R, Pedersen A, Scanlan C, Wilkes R, van den Bergh E, Blomqvist M, Karup HP, Heiber W, Reitsma JM, Ximenes MC, Silió A, Méndez F & González B (2012) Coastal waters classification based on physical attributes along the NE Atlantic region: an approach for rocky macroalgae potential distribution. Estuarine and coastal Shelf Science 112: 105-114.