Naturgitt objekt

Beskriver fysisk observerbare og romlig avgrensede objekter som finnes i naturen.

Egenskapskategorien omfatter naturgitte objekter av abiotisk og biotisk materiale som ikke er inkludert i andre, mer spesifikke egenskapskategorier eller i et typesystem.

Et naturgitt objekt er et relativt klart avgrenset "element" i naturen. Denne definisjonen av naturgitt objekt er veldig vid, noe som gjelder for de fleste naturegenskapene som beskrives i denne egenskapskategorien. Det gjelder for eksempel alle landform-enhetene (elveløp, innsjøer og myrer), alle plantene og dyrene, og alle relativt velavgrensete forekomster av økosystemer og landskap.  

Egenskapskategorien naturgitt objekt dupliserer ikke variabler og typer som er inkludert andre steder i NiN-systemet, men er en samling av variabler som beskriver naturgitte objekter som ikke fanges opp av noen av de andre, mer spesifikke egenskapskategoriene eller i et typesystem. Kategorien omfatter både abiotiske og biotiske objekter. Store steiner og rotvelter i skogbunnen er eksempler på abiotiske naturgitte objekter som kan beskrives med variabler fra denne kategorien. Hule lauvtrær og liggende dødved er eksempler på biotiske naturgitte objekter. 

Alle variablene i denne egenskapskategorien er enkle gradienter som kan brukes til å tallfeste antallet eller tettheten av et naturgitt objekt innenfor et område.