Menneskeskapt objekt

Beskriver objekter av abiotisk eller biotisk materiale, skapt av mennesker.

Et menneskeskapt objekt er et relativt klart avgrenset "element" i naturen, plassert der som et resultat av menneskeaktivitet. Eksempler på menneskeskapte objekter er bygninger, kraftlinjer, trelinjer (alléer) og styvingstrær (det vil si trær med spor etter høsting av greiner og lauv). De to førstnevnte er abiotiske, de to siste er biotiske menneskeskapte objekter. Menneskeskapte objekter skiller seg fra naturgitte objekter ved at de oftest er skarpt avgrenset fra omgivelsene for eksempel fysiske installasjoner som bygninger, vindmøller eller et kraftmagasin i et vassdrag, mens naturgitte objekter oftere har uskarp avgrensning og glir over i hverandre.

Alle variablene i denne egenskapskategorien er enkle gradienter som kan brukes til å tallfeste antallet eller tettheten av et menneskeskapt objekt innenfor et område.