Ny eng med semi-naturlig preg

NA-TL01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter nyanlagte enger, det vil si uten lang historisk kontinuitet, som har et semi-naturlig preg på grunn av ekstensiv bruk.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TL01 Ny eng med semi-naturlig preg omfatter nylig etablert beitemark som er gjenstand ekstensiv hevd, det vil si som verken gjødsles, pløyes eller tilsås med kulturvekster. Engene er etablert for så kort tid siden at de ikke har fått alle egenskaper som kjennetegner en kulturhistorisk semi-naturlig eng. Hovedtypen skiller seg fra NA-TK01 Semi-naturlig eng ved at semi-naturlige engarter er dårligere representert i artssammensetningen enn det som er forventet i en semi-naturlig eng på samme sted. Engene har heller ikke utviklet de økologiske prosessene som er typiske for semi-naturlig mark.

NA-TL01 Ny eng med semi-naturlig preg er et hevdpreget system med jordbruksproduksjon som hovedformål, det vil si et semi-naturlig system. Hovedtypen skilles ut på grunnlag av et inndelingskriterium som sier at ny semi-naturlig mark og historisk semi-naturlig mark skal skilles på hovedtypenivå.

Vår kunnskap om utbredelse og forekomst av NA-TL01 Ny eng med semi-naturlig preg er mangelfull, men hovedtypen har utvilsomt blitt vanligere i løpet av de siste par tiårene. Eksemplene illustrerer de vanligste måtene ny semi-naturlig eng oppstår.

NA-TL01 Ny eng med semi-naturlig preg deles i 8 grunntyper på grunnlag av 3 miljøvariabler: LM-KA Kalkinnhold, LM-UF Uttørkingsfare og LM-KI Kildevannspåvirkning.LM-KA Kalkinnhold deles i tre hovedtypetilpassede trinn: LM-KA_bc temmelig og litt kalkfattig, LM-KA_def svakt intermediær til litt kalkrik, og LM-KA_ghi temmelig til ekstremt kalkrik.LM-UF Uttørkingsfare deles i to hovedtypetilpassede trinn: LM-UF_abc frisk til litt frisk, og LM-UF_defg intermediær til svært tørkeutsatt.LM-KI Kildevannspåvirkning deles i to hovedtypetilpassede trinn: LM-KI_0a ikke kildevannspåvirket og litt kildevannspåvirket og LM-KI_bc klart og svært klart kildevannspåvirket.Seks grunntyper i eng uten kildevannspåvirkning defineres ved å kombinere trinn langs LM-KA kalkinnhold og LM-UF uttørkingsfare. To kildevannspåvirkede grunntyper skilles på grunnlag av kalkinnhold (LM-KA_def eller LM-KA_ghi).

NA-TK01 Semi-naturlig eng og NA-TL01 Ny semi-naturlig eng. Det er en prinsipiell forskjell mellom de to hovedtypene. NA-TK01 omfatter den kulturhistoriske semi-naturlige enga, som er resultatet av høsting gjennom lang tid, gjerne flere hundre år. NA-TL01 omfatter mark som er ryddet i nyere tid for bruk som beitemark, men uten pløying, tilsåing eller gjødsling. Ny semi-naturlig mark har et semi-naturlig preg i form av gressdominans, men har en flora som er fattigere på "semi-naturlige engarter" enn gamle, men for øvrig sammenliknbare semi-naturlige enger.

Denne hovedtypen kan belyses med to eksempler:
- En eng i Gausdal (Oppland), som er resultatet av det som sannsynligvis var en semi-naturlig eng ble tilplantet med gran, mistet sitt semi-naturlige preg under gjenvekstsuksesjonen, men ble tatt i bruk igjen som beitemark etter hogsten. Etter noen tid har enga igjen begynt å få preg av semi-naturlig beitemark, men med en artssammensetning som er fattig på eng-arter.
- En eng i Hurdal (Akershus) som har oppstått på en flate som ble hogd for ca. 20 år siden. Hogstflaten har vært forsøkt tilplantet i flere omganger, men stort beitetrykk fra ammekyr har gjort at området har fått sterkere og sterkere preg av en artsfattig, semi-naturlig eng.

Kartleggingsenheter under Ny eng med semi-naturlig preg

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK