Hard sterkt endret fastmark

NA-TM01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter sterkt endret mark med hard overflate – blottlagte bruddflater i nakent berg, stein- og blokkdeponier og harde overflater i sterkt modifiserte og syntetiske materialer.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TM01 Hard sterkt endret fastmark omfatter alle nye, harde overflater som er resultatet av menneskevirksomhet, med unntak for mark som er resultatet av tørrlegging av ferskvannsbunn. Hovedtypen omfatter nye steinoverflater, f.eks. vegskjæringer gjennom fjell, stein- og blokktipper og steinbrudd (dagbrudd). Den omfatter også mer eller mindre sterkt modifserte og syntetiske, harde overflater som for eksempel takplater og fasadeplater i aluminium, stål eller glass, samt overflater i ulike kunststoffer og armert betong. Hovedtypen mangler jordsmonn slik at forholdene ikke ligger til rette for kolonisering av karplanter. Fuktige overflater kan imidlertid koloniseres av én art eller et lite, mer eller mindre tilfeldig utvalg av alger, moser eller skorpelav.

NA-TM01 Hard sterkt endret fastmark omfatter alle nye, harde overflater som er resultat av menneskeaktivitet, og som ikke er tidligere ferskvannsbunn. Avgrensning av en egen hovedtype for slik mark følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3.

NA-TM01 dekker små arealer, og finnes flekkvis de fleste steder med infrastruktur.

NA-TM01 Hard sterkt endret fastmark deles i tre grunntyper på grunnlag av variasjon i to miljøvariabler:
LM-MT Fysisk menneskepåvirket fastmark (bLKM) omfatter to klasser som benyttes til å skille mellom LM-MT_A hard sterkt endret fastmark på lite modifisert substrat og LM-MT_B hard sterkt endret fastmark på sterkt modifisert eller syntetisk substrat.
LM-GS Grottebetinget skjerming (bLKM) benyttes til å dele LM-MT_A i én grunntype for hulrom (LM-GS_bcdy) og én grunntype for åpen, hard sterkt endret fastmark (LM-GS_0a). "Hulrom" omfatter tunneler, gruveganger og liknende.

NA-TM01 Hard sterkt endret fastmark og NA-TM03 Løs sterkt endret fastmark Grensa mellom de to hovedtypene skal trekkes mellom substrater som forventes å kunne koloniseres i løpet av en 100(–200) årsperiode (rask suksesjon) og substrater som trenger lengre tid på å koloniseres. En rettesnor for avgrensning mellom hovedtypene er at grusdominert substrat (LM-DK_D), det vil si kornstørrelser finere enn 64 mm, regnes som løst substrat mens grovere substrater anses som hardt substrat. En Blandet, men overveiende grovere substrat kan kategoriseres som løst substrat dersom det inneholder nok finmateriale til å åpne for kolonisering av karplanter.

0

NA-TM01 omfatter NiN 2.3-hovedtypen T39 Hard sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon, med unntak for grunntyper for ny mark oppstått ved tørrlegging av ferskvannsbunn. Slik mark utgjør en egen hovedtype, NA-TM02, i NiN 3.

Kartleggingsenheter under Hard sterkt endret fastmark

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK