Innlandsdallandskap

LA-I02

Hovedtype

Hovetypen dallandskap omfatter større sammenhengende langstrakte fordypninger i landskapet, som oftest med med U-profil, som i store trekk er skapt av erosjonsprosesser primært knyttet til breer.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID i NiN 2.3.