Åpent snaufjell-dallandskap med innsjø

I02-020

Grunntype

Områdene har innsjøpreg, og ligger ved innsjø som er større enn 2 km². Områdene ligger over skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Bart fjell og nakne løsmasser over skoggrensa
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
   Åpent
  • b
  • c
  • d
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM INNSJØPREG

  • 0
  • a
  • b
   Klart innsjøpreget
  • c
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID-20 i NiN 2.3.