Landskap

I Landskap, beskriver vi de store trekkene i naturen, som vi kan se med det blotte øye, som fjell, daler, skog, innsjøer, isbreer, bebyggelse, industri, landbruksarealer, osv. Dette er trekk som preger landskapet.

Landskapstype er i NiN-systemet definert som «større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, natursystemkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer.»

 

I typesystemet Landskap beskrives den gradvise overgangen mellom landskap ved hjelp av komplekse landskapsgradienter. Fordi mange landskapselementer normalt forekommer sammen, f.eks. fulldyrket mark og gårdsbruk, sier vi at landskapsgradientene er komplekse.

 

Hierarkiet i Landskap

Typesystemet for landskap inneholder tre nivåer med ulikt detaljeringsnivå: hovedtypegrupper, hovedtyper og grunntyper. 

 

En landskaps-hovedtype skal være en «ensartet type landskap med hensyn til store trekk i terrengform- og landformvariasjon». Hovedtypene beskriver den overordnete landformvariasjonen som er resultatet av geologiske prosesser som har virket over flere (hundre-)tusen år.

 

Hver hovedtype er igjen delt inn i grunntyper. En landskaps-grunntype skal være en «ensartet type landskap med hensyn til overordnet landform og landskapets innhold av elementer slik det kommer til uttrykk gjennom plasseringen langs de viktigste landskapsgradientene». Inndelingen i grunntyper beskriver, til forskjell fra hovedtypene, også landskapets innhold av ulike landskapselementer som er resultatet av prosesser som har virket over kortere tidsrom (normalt 10–1000 år).

  • Hierarkiet i Landskap

    Hierarkiet i Landskap