Dypt nedskåret hei- og fjellskog dallandskap

I02-093

Grunntype

Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene er overveiende åpne og ligger like nedenfor den klimatiske skoggrensen, med veksling mellom åpne heiområder, innslag av fjellskog, enger og dvergbuskdominert vegetasjon. Disse områdene er ofte formet gjennom avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e
 • RM INNSJØPREG

  • 0
   Uten innsjøpreg
  • a
   Noe innsjøpreget
  • b
  • c
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
   Åpen hei og eng under skoggrensa
  • c
  • d
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
  • d
   Dypt nedskåret
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID-93 i NiN 2.3.