Relativt åpent fjellhei-dallandskap med bygd/bebyggelse

I02-042

Grunntype

Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene ligger over skoggrensen, med åpne men i hovedsak vegetasjonsdekte områder i fjellet. Vegetasjonen veksler mellom rabber, fjellheier, lesider og myrer.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
   Bebygde områder
  • c
  • d
  • e
 • RM INNSJØPREG

  • 0
   Uten innsjøpreg
  • a
   Noe innsjøpreget
  • b
  • c
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
   Hei og eng over skoggrensa
  • d
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
   Relativt åpent
  • c
  • d
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID-42 i NiN 2.3.