Terrengformvariasjon

Beskriver variasjon i terrengets form, som terrengujevnhet, høydeforskjellen innenfor et område eller eksponeringsretning.

Mange geomorfologiske prosesser opererer over et stort tidsskalaspenn, fra hundretusener av år gjennom flere istider (isbreenes forming av U-daler) til noen hundreår (dannelse og kollaps av jordpyramider) eller kortere (bresmelting som resultat av klimaendringer). Disse prosessene forandrer terrengets overflateform gradvis eller i store sprang som for eksempel ved kvikkleireskred. Terrengoverflatens formegenskaper har stor økologisk betydning fordi de bestemmer vannets veg gjennom terrenget, transporten av næringsstoffer og lys- og temperatur. 

Denne egenskapskategorien inneholder variabler som beskriver terrengoverflaten, enten med tall som for eksempel terrenghelning eller relativt relieff (høydeforskjell innenfor et område) eller ved å tilordne et sted til en terrengposisjonsklasse som er en topp, rygg, skråningsfot og dalbunn. Kategorien inneholder også komplekse landskapsgradienter for relativt relieff som benyttes i typeinndelingen av landskap.