Landform-objekter

Beskriver innholdet av fin-skala landformobjekter i enhetene i typesystemene for landformer.

Landformvariasjon, det vil si mer eller mindre distinkte overflateformer på land eller på bunnen i vannsystemer, er resultatet av landformdannende (geomorfologiske) prosesser. Landformvariasjon blir systematisert i fem typesystemer, for hver av egenskapskategoriene: landformer i fast fjell og løsmasser, elveløp, innsjøbasseng, torvmarksformer og breformer. 

Egenskapskategorien landformobjekter inneholder variabler som kan benyttes til å utdype beskrivelsen av landform-enheter i typesystemene for elveløp, innsjøbasseng, torvmarksformer og breformer. Eksempler på variabler som beskriver landformobjekter i hvert av de fire typesystemene er henholdsvis jettegryte i elveløp, øy i innsjø, slukhull i myr og bresprekk.  

Alle variablene i denne egenskapskategorien er enkle gradienter som kan brukes til å tallfeste antallet eller tettheten av det aktuelle landformobjektet innenfor et område.