Artssammensetningsdynamikk

Beskriver variasjon i artssammensetning over tid, det vil si naturgitte eller menneskebetingete suksesjoner.

Forutsigbare endringer i artssammensetningen, suksesjoner, som i de fleste tilfeller utløses av en endring i miljøforholdene, systematiseres i egenskapskategorien for artssammensetningsdynamikk. 

Variasjon i artssammensetning over tid kan være resultatet av naturlige svingninger, eller den kan skyldes menneskeaktivitet. Ofte er det vanskelig å avgjøre hva som er den underliggende økologiske årsaken når artssammensetningen endrer seg. Et eksempel på dette er dynamikken i tareskog, det vil si økosystemer som domineres av sukkertare eller stortare. Tareskog finnes langs hele norskekysten, men har mange steder blitt beitet helt ned av kråkeboller siden 1970-tallet. Overfiske av torsk har vært lansert som mulig forklaring på nedbeitingen, men mange steder har nedbeitet tareskog nå regenerert. Det åpner for at dette eksemplet på artssammensetningsdynamikk kan ha naturlige årsaker.  

Menneskepåvirkning kan resultere i en forutsigbar artssammensetningsdynamikk, for eksempel dynamikken i kystlynghei etter brenning. Menneskepåvirkning kan også medføre plutselige endringer av miljøbetingelsene, som for eksempel når jordbruksmark legges brakk eller når tidligere avskoget mark i seterregionen ikke lenger beites eller ryddes for småtrær. I begge disse tilfellene fører endringer i arealbruken til en forutsigbar endring i artssammensetning – en suksesjon. Flere av variablene i denne egenskapskategorien beskriver suksesjoner. Variabler i kategorien korttidsmiljøvariasjon kan brukes til å presisere hvilken påvirkning som startet suksesjonen. 

Menneskepåvirkning kan altså være gradvis eller plutselig, og den kan resultere i en artssammensetningsdynamikk som varierer mellom klart forutsigbar til nokså uforutsigbar. Variabler som beskriver innslaget av fremmede arter inngår også i denne egenskapskategorien.