Høgmyrmassiv

TM-H

Hovedtypegruppe

Høgmyrmassiv er nedbørsmyrer med en torvkuppel av ombrogen torv. Torvdybden er stor, og torva er lite omdanna for de fleste enhetene i gruppa. Torvmassivenhetene TM-H01 Atlantisk høgmyr, TM-H02 Kanthøgmyr, TM-H03 Platåhøgmyr, TM-H04 Konsentrisk høgmyr, TM-H05 Skogshøgmyr og TM-H06 Eksentrisk høgmyr inngår her.

Skillet mellom minerogen og ombrogen markvæte er fundamentalt, og dette er grunnlaget for å skille mellom minerogene torvmassivgrupper på den ene siden, og ombrogene torvmassivgrupper på den andre siden. Ombrogene torvmassivenheter fordeles på to torvmassivgrupper etter om de har en hvelvet torvkuppel av ombrogen torv eller ikke. Høgmyrmassiv har en slik torvkuppel. I NiN 3 er typisk høgmyr ikke en egen torvmassivgruppe, men for praktiske og forvaltningsmessige formål er det formålstjenlig å klargjøre at de fire torvmassivenhetene TM-H03 Platåhøgmyr, TM-H04 Konsentrisk høgmyr, TM-H05 Skogshøgmyr og TM-H06 Eksentrisk høgmyr utgjør kategorien typisk høgmyr.Høgmyr finnes bare der forholdene for myrdannelse og myrtilvekst har vært gode over lang tid. Høgmyrene, med sannsynlig unntak for TM-H02 Kanthøgmyr, representerer derfor et endepunkt for myrutvikling i flatt eller svakt hellende lende. Den karakteristiske hvelva myrflata er et resultat av uforstyrret akkumulering av torv gjennom mange tusen år, og hos oss startet denne prosessen like etter siste istid. I Norge er det dokumentert torvdybder på 9–10 m på typisk høgmyr, men vanligvis er torvdybden 4–6 m. I vårt klima er normal tilvekst av torv 0,5–1 mm per år, og det tar derfor 1000–2000 år å bygge opp 1 m torv.Mange høgmyrer er danna etter gjenvoksing av tjern, og der torvkuppelen har blitt dannet som følge av fortsatt torvvekst. Utviklingen mot høgmyr går i dette tilfellet gjennom disse stadiene: Tjern – TM-A01 Gjenvoksningsmyr – TM-F01 Mellomstillingsmyr – en type høgmyr, f.eks. TM-H03 Platåhøgmyr. Torvsøylen på høgmyr inneholder derfor lag av torv med ulikt opphav. Nederst finnes ofte avsetninger fra en fase med ferskvann, eventuelt minerogen torv avsatt ved forsumpning av fastmark. Hvis utviklingen mot høgmyr startet med gjengroing av et tjern finnes et lag med minerogen torv over sedimentene fra ferskvannsfasen. Over dette igjen er torva ombrogen. Hele kuppelen på ei høgmyr er dannet av ombrogen torv.Begrepet katotelm betegner dype torvlag som aldri blir eksponert for luft, mens begrepet akrotelm viser til det øvre torvlaget som tørker ut i tørre perioder. Det som avgjør hvor mye ei høgmyr kan vokse i høyden er forholdet mellom anaerob nedbryting av organisk materiale i katotelmen og tilførsel av nytt materiale fra akrotelmen. På ei høgmyr som fortsatt vokser blir katotelmen tykkere over tid, og en stadig større andel av torvvolumet befinner seg der. Det finnes mikroorganismer i hele torvsøylen, men på grunn av oksygenmangel brytes organisk materiale i den vannmettete katotelmen svært langsomt ned. Årlig nedbrytningshastighet på 1 mm i en torvsøyle på 10 m (0,1 mm/m per år) er antydet i litteraturen som et gjennomsnitt. Når nedbryting og tilførsel av materiale til katotelmen er i balanse stopper høgmyras høgdetilvekst.I et tverrsnitt av et høgmyrmassiv har den ombrogene torva form som ei linse som hviler på det minerogene torvlaget under. Bare i kanten av myra er også overflatetorva minerogen. På typisk høgmyr og TM-H02 Kanthøgmyr danner minerogen overflatetorv nær kanten ofte en LO-LA lagg. Laggen, som ligger mellom fastmarka og kantskråningen opp mot myrflata, tar imot overflateavrenning fra kantskråningen og fra fastmarka. Kantskråningen har ombrogen torv, og kan ha en LO-KA kantskog dominert av furu. Det er ikke uvanlig å finne flere torvmassiv med høgmyr innen samme myrkompleks, og de skilles da av minerogene dråg.

Høgmyrmassiv finnes i Norge i første rekke i lavlandet (RM-SO_a boreonemoral til RM-SO_c mellomboreal sone), men med unntak for TM-H02 Kanthøgmyr som har sitt tyngdepunkt i RM-SO_c mellomboreal samt nedre del av RM-SO_d nordboreal sone. Typisk høgmyr finnes først og fremst i områder med nokså kontinentalt klima i lavlandet i Sør-Norge. TM-H01 Atlantisk høgmyr opptrer kystnært i lavlandet fra Agder til Vesterålen, og TM-H02 Kanthøgmyr i et belte litt inn fra kysten fra Rogaland til Helgeland.I Skandinavia finnes TM-H01 Atlantisk høgmyr nesten bare i Norge. Ellers i Europa er enheten relativt vanlig på de Britiske øyer, og den finnes spredt langs kysten av Vest-Europa sørover til nordvestlige Spania. TM-H02 Kanthøgmyr er kun dokumentert sikkert fra Norge. De norske forekomstene av typisk høgmyr er en del av et større utbredelsesområde som strekker seg gjennom midtre og sørlige deler av Sverige og Finland og videre østover i Russland. Høgmyr finnes i store deler av verden, og mye av verdens myrer kan typifiseres som en form for høgmyr. Dette gjelder ikke minst i tropiske strøk der det finnes store områder med trebevokst høgmyr.

Det er seks torvmassivenheter i gruppa høgmyrmassiv, og disse er TM-H01 Atlantisk høgmyr, TM-H02 Kanthøgmyr, TM-H03 Platåhøgmyr, TM-H04 Konsentrisk høgmyr, TM-H05 Skogshøgmyr og TM-H06 Eksentrisk høgmyr.De fire torvmassivenhetene TM-H03 Platåhøgmyr, TM-H04 Konsentrisk høgmyr, TM-H05 Skogshøgmyr og TM-H06 Eksentrisk høgmyr utgjør som nevnt kategorien typisk høgmyr. Typisk høgmyr har en torvkuppel bygd opp av ombrogen torv, ei mer eller mindre åpen myrflate med ombrotrof vegetasjon, en kant med LO-KA kantskog, og en markert LO-LA lagg mot fastmark. «Ekte høgmyr» og «Sentrisk høgmyr» er andre betegnelser som har vært brukt helt eller delvis synonymt med typisk høgmyr. De fire enhetene innen typisk høgmyr skilles på bakgrunn av ulikheter i oppbygning og utseende (morfologi), som i sin tur er relatert til hydrologiske forskjeller. Enhetene har til dels ulik utbredelse, som igjen er relatert til klimatiske faktorer. Dette siste er lettere å observere i f.eks. Sverige og Finland enn i Norge, fordi betingelsene for myrdannelse i større grad er bestemt av terrengforhold og oseanitet hos oss.TM-H01 Atlantisk høgmyr har også torvkuppel, men skiller seg fra typisk høgmyr ved at LO-LA lagg og kantskråning med LO-KA kantskog mangler. TM-H02 Kanthøgmyr har en sterkt hvelva torvkuppel av ombrogen torv som er markert heva over omgivelsene. Torva er djup og sterkt omdanna i hele torvsøylen, og det skiller mot andre høgmyrenheter som har lite omsatt torv, i hvert fall i den ombrogene torvkuppelen.

Aktuelle forvekslingsenheter er i første rekke TM-F Mellomstillingsmassiv og TM-G Terrengdekkende massiv. TM-H01 Atlantisk høgmyr opptrer ofte i veksling med TM-G01 Terrengdekkende myr og TM-F01 Mellomstillingsmyr i store myrlandskap der det er vanskelig å skille torvmassivene fra hverandre. Avgrensingsproblemene skyldes i stor grad at torvdannelsen i oseaniske strøk ikke bare foregår i flatt terreng, men også i områder med betydelig helning. TM-H02 Kanthøgmyr kan lettest forveksles med små torvmarksmassiv av TM-F01 Mellomstillingsmyr, men kan også forveksles med TM-G01 Terrengdekkende myr.Det er vanlig å finne små, nedbørsmyrdominerte torvmassiv som er vanskelige å tilordne til en torvmassivenhet. Vanligvis mangler disse massivene torvkuppel, og de bør da karakteriseres som TM-F Mellomstillingsmassiv. Mange myrer uten klar torvkuppel kan ha høgmyrlignende strukturer og elementer som LO-LA lagg og LO-KA kantskog, men med innslag av jordvannsindikatorer i forsenkningene. Det er nærliggende å anta at dette er myrer som er i ferd med å utvikle seg til ei høgmyr, men som enda ikke har nådd endepunktet for sin utvikling. Det kan imidlertid også godt tenkes at slike myrer er stabile, og ikke vil utvikle seg videre til høgmyr. De tilordnes torvmassivgruppa TM-F Mellomstillingsmassiv.

Denne enheten er ny i NiN versjon 3.

Aartolahti T (1965). Oberflächenformen von Hochmooren und ihre Entwicklung in Südwest-Häme und Nord-Satakunta. Fennia 93: 1-268, 4 pl.Aletsee, L. (1967). Begriffliche und floristische Grundlagen zu einer pflanzengeographischen Analyse der europäischen Regenwassermoorstandorte. Teil 1. Beiträge zur Biologie der Pflanzen 43: 117-160. Anderson JAR (1983). The Tropical Peat Swamps of Western Malesia. S. 181-200 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4B. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Regional studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Fransson S (1972). Myrvegetation i sydvästra Värmland. Acta Phytogeogr. Suecica 57: 1-133. Hildebrandt C (2008). Ridge raised bogs in Central Norway – an ecological profile. Diploma thesis, Institute of Botany and Lanscape Ecology, Greifswald. 122 s.Holmsen, G. (1922). Torvmyrenes lagdeling i det sydlige Norges lavland. Norges Geologiske Undersøkelse 90: 1-244, 5 pl.Holmsen, G. (1923). Vore myrers plantedække og torvarter. Norges Geologiske Undersøkelse 99: 1-160, 21 pl.Ingram HAP (1983). Hydrology. S. 67-158 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4A. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. General studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s.Lyngstad A (2016). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Oppland og nordlige deler av Hedmark. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2016-1: 1-93.Lyngstad A og Davidsen AG (2021). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Helgeland i Nordland. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2021-5: 1-37.Lyngstad A og Fandrem M (2017). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2017-3: 1- 89.Lyngstad A, Holm KR, Moen A og Øien D-I (2012). Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2012-3: 1-51.Lyngstad A og Vold EM (2015). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2015-3: 1-367.Moen A (1973). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 173-193.Moen A (1983). Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-4: 1-138.Moen A, Lyngstad A og Øien D-I (2011). Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2011-3: 1-60.Moen A, Lyngstad A og Øien D-I (2011). Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2011-7: 1-62.Osvald, H. (1925). Zur Vegetation der ozeanischen Hochmoore in Norwegen. Svenska Växtsociologisk Sällskapets Handlingar VII: 1-106, 16 pl.Osvald H (1937). Myrar och myrodling. Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm. 404 s.Ruuhijärvi R (1983). The Finnish mire types and their regional distribution. S. 47-67 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4B. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Regional studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.Rydin H, Sjörs H og Löfroth M (1999). Mires. S. 91-112 i Rydin H, Snoeijs P og Diekmann M (red.) Swedish plant geography. Dedicated to Eddy van der Maarel on his 65th birthday. Acta Phytogeographica Suecica 84.Sjörs H (1946). Myrvegetationen i Övre Långanområdet i Jämtland. Arkiv för Botanik 33(6): 1-96, 6 pl, 1 kart.Sjörs H (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21: 1-299.Vorren K-D (1970). Nedbørsmyrene og deres verneverdi. Ottar 66: 12-22.Økland RH (1989). Hydromorphology and phytogeography of mires in inner Østfold and adjacent part of Akershus, SE Norway, in relation to SE Fennoscandian mires. Opera Botanica 97: 1-122.