Platåhøgmyr

TM-H03

Hovedtype

Platåhøgmyr har torvkuppel og ei svakt hvelva eller plan myrflate som er heva over omgivelsene. Det er en markert kantskråning ned mot en tydelig lagg, og myrflata mangler strukturer, eller har strukturer som ikke er ordnet i et regelmessig mønster. Torva er djup og lite omdanna. Slik myr finnes i hovedsak i lavlandet på Østlandet og i Midt-Norge, og er relativt vanlig der.

TM-H03 platåhøgmyr er en av fire torvmassivenheter som utgjør typisk høgmyr, de andre tre er TM-H04 konsentrisk høgmyr, TM-H05 skogshøgmyr og TM-H06 eksentrisk høgmyr. Typisk høgmyr har en torvkuppel bygd opp av ombrogen torv, ei mer eller mindre åpen myrflate med nedbørsmyrvegetasjon, en kantskråning med LO-KA kantskog og en markert LO-LA lagg mot fastmark.Platåhøgmyr har ei myrflate som enten mangler strukturer eller som har strukturer (LO-HØ høljer og LO-ST strenger) som ikke er ordnet i et regelmessig mønster. Den åpne myrflata er plan, og klart heva over laggen.Myrflatevegetasjonen er ombrotrof (LM-VT Vanntilførsel, klasse LM-VT_c nedbørvann) og utspenner hele spekteret av variasjon langs LM-TV tørrleggingsvarighet (mykmatte-tue). På kantskråningen dominerer ombrotrof tuevegetasjon med myrkantpreg (LM-MF myrflatepreg, trinn LM-MF_ab). Laggen har jordvannsmyrvegetasjon, og hele spekteret av variasjon langs LM-KA kalkinnhold (fattig-rik) kan forekomme. I laggen er mykmatte (LM-TV_cd) og fastmatte (LM-TV_efgh) vanligst. Også kildevannspåvirkete partier (LM-KI kildevannspåvirkning) kan forekomme.

Hovedutbredelsen av platåhøgmyr er i lavlandet (RM-SO_a boreonemoral og RM-SO_b sørboreal sone) på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge, med noen forekomster lenger nord, vest og/eller i RM-SO_c mellomboreal sone. Dette er den av torvmassivenhetene innen typisk høgmyr som forekommer lengst nord, vest og oppover i høyden. Det er også den nest vanligste kategorien typisk høgmyr, og arealet estimeres til ca. 40 km2. I litteraturen oppgis det at på Østlandet er platåhøgmyr vanligst i boreonemoral sone, men samtidig opptrer enheten i et relativt vidt område både geografisk og klimatisk. Dette indikerer at relasjonen til klimatiske variabler bør undersøkes nærmere.De norske forekomstene er en del av et større utbredelsesområde som strekker seg gjennom midtre og sørlige deler av Sverige og Finland og videre østover i Russland.Høgmyr finnes i store deler av verden, og mye av verdens myrer kan typifiseres som en form for høgmyr. Dette gjelder ikke minst i tropiske strøk der det finnes store områder med trebevokst høgmyr. På verdensbasis er det imidlertid ikke kjent hvor stor andel av høgmyrene som utgjøres av platåhøgmyr.

TM-H03 platåhøgmyr kan lettest forveksles med andre typer høgmyr som TM-H01 atlantisk høgmyr, TM-H04 konsentrisk høgmyr, TM-H05 skogshøgmyr og TM-H06 eksentrisk høgmyr. Konsentrisk høgmyr har imidlertid et markert toppunkt i sentrum og allsidig helning ut fra dette punktet slik at strukturene danner et regelmessig mønster av sirkler med ulik diameter omkring samme sentrum (konsentriske sirkler). Eksentrisk høgmyr har et markert toppunkt nær en kant og ensidig helning vekk fra dette, slik at strukturene danner et halvbueformet (eksentrisk) mønster. Skogshøgmyr har ingen markert kantskråning, og hele myrflata er trebevokst.Utbredelsen av TM-H01 atlantisk høgmyr og TM-H03 platåhøgmyr overlapper, og overgangsformer er kjent fra indre fjordstrøk på Nordvestlandet. I prinsippet skiller de to høgmyrtypene seg ved at atlantisk høgmyr mangler LO-KA kantskog, vanligvis også en markert kantskråning og en tydelig LO-LA lagg.Mange myrer uten klar torvkuppel kan ha høgmyrlignende strukturer og elementer som lagg og kantskog. Innslag av jordvannsindikatorer i forsenkningene er typisk på slike myrer. Det er nærliggende å anta at dette er myrer som er i ferd med å utvikle seg til ei høgmyr, men som enda ikke har nådd endepunktet for sin utvikling. Det kan imidlertid også godt tenkes at slike myrer er stabile, og ikke vil utvikle seg videre til høgmyr. De tilordnes torvmassivenheten TM-F01 mellomstillingsmyr.

Økologien til platåhøgmyr er godt forstått, og utbredelsen er også godt dokumentert. Enheten er systematisk kartlagt på Østlandet, Sørlandet og på Helgeland, men det gjenstår systematisk kartlegging i Trøndelag og i indre fjordstrøk på Nordvestlandet. Enheten kan forekomme lenger nord enn Helgeland, men dette er uavklart.

Enheten er identisk med H3 Platåhøgmyr.

Platåhøgmyr er en entydig torvmassivenhet med liten variasjon, men har i noen tilfeller blitt delt inn i utforminger med og uten strukturer på myrflata.

Aartolahti T (1965). Oberflächenformen von Hochmooren und ihre Entwicklung in Südwest-Häme und Nord-Satakunta. Fennia 93: 1-268, 4 pl.Anderson JAR (1983). The Tropical Peat Swamps of Western Malesia. s. 181-200 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4B. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Regional studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.Ingram HAP (1983). Hydrology. s. 67-158 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4A. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. General studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s. Lyngstad A (2016). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Oppland og nordlige deler av Hedmark. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2016-1: 1-93. Lyngstad A og Davidsen AG (2021). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Helgeland i Nordland. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2021-5: 1-37.Lyngstad A og Fandrem M (2017). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2017-3: 1- 89.Lyngstad A, Holm KR, Moen A og Øien D-I (2012). Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2012-3: 1-51.Lyngstad A og Vold EM (2015). Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2015-3: 1-367.Moen A (1973). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 173-193.Moen A (1984). Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-5: 1-86.Moen A, Lyngstad A og Øien D-I (2011). Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2011-3: 1-60.Ruuhijärvi R (1983). The Finnish mire types and their regional distribution. s. 47-67 i Gore AJP (red.) Ecosystems of the World 4B. Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Regional studies. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.Rydin H, Sjörs H og Löfroth M (1999). Mires. s. 91-112 i Rydin H, Snoeijs P og Diekmann M (red.) Swedish plant geography. Dedicated to Eddy van der Maarel on his 65th birthday. Acta Phytogeographica Suecica 84.Sjörs H (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21: 1-299.Økland RH (1989). Hydromorphology and phytogeography of mires in inner Østfold and adjacent part of Akershus, SE Norway, in relation to SE Fennoscandian mires. Opera Botanica 97: 1-122.